Ansvarsfrågan viktig i Västerviks nya dagvattenstrategi

Västerviks kommun nya dagvattenstrategi ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. VA-guiden ställde några frågor till kommunens vattensamordnare och projektledaren för strategin, Anders Fröberg.

Västerviks nya dagvattenstrategi ersätter kommunens dagvattenpolicy från 2007. Mycket i policyn är fortfarande aktuellt, men ett förändrat klimat med större variationer i regnmängder och vattenflöden har i kombination med en ny VA-organisation skapat ett behov av att uppdatera kommunens strategiska dokument som handlar om dagvattenhantering.

Den befintliga policyn har inte heller gett den effekt kommunen önskat vad gäller det praktiska arbetet med dagvattenfrågor och inte heller implementerats i verksamheterna.

Skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering

VA-guiden ställde några snabba frågor till Anders Fröberg, projektledare för den nya dagvattenstrategin, tillika kommunens vattensamordnare, för att ta reda på mer.

Berätta lite om kommunens utmaningar med dagvatten!

Förtätning och ökad hårdgörning, såsom asfaltering av ytor, innebär att trycket på en effektivare dagvattenhantering ökat, och fortsätter öka. Ett förändrat klimat med mer varierad nederbörd utgör också en stor utmaning. I Västervik har vi påverkats och kommer påverkas mycket av klimatförändringar. Vi har mycket berg i dagen, känsliga havsvikar och fortfarande en förhållandevis stor andel av ledningsnätet med kombinerade system där dagvatten avleds tillsammans med spillvatten.

Vad var syftet med att ta fram en ny dagvattenstrategi och hur är det tänkt att den ska underlätta kommunens arbete med dagvatten?

Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering vilket innebär anpassningar till mer varierad nederbörd och att dagvatten lyfts fram som en resurs. Strategin ska underlätta genom tydligare ansvarsfördelning och riktlinjer för inblandade i fysisk planering, byggnation samt vad som kan göras för anpassningar i befintlig bebyggelse. En viktig del i strategin är en handlingsplan för åtgärder vid nybyggnation och i befintlig bebyggelse. Handlingsplanen ska säkerställa att åtgärder verkligen genomförs i praktiken.

Har det inom kommunen från början funnits olika perspektiv vad gäller vem som ansvarar för vad när det gäller dagvatten inom kommunen och har arbetet med strategin på något sätt bidragit till att tydliggöra ansvarsfördelningen?

Det finns tydligheter och delade meningar i ansvarsfrågan och detta löser man inte bara genom en ny strategi. Vi har dock valt att lägga stor vikt vid detta genom att ha med det i dokumentet och genom diskussioner på möten och workshops. Vår dagvattengrupp kommer fortsätta att träffas och dialogen fortsätter också via genomförande av handlingsprogrammet. Viktiga delar är att dagvattenlösningar i detalj kommer in tidigare i plan- och byggprocessen.

Ni valde att ha två dialogmöten med fastighetsägare och allmänheten under processen. Vilken feedback fick ni under dessa möten?

Dialogmötena uppmärksammades inte i så stor omfattning, men vi kompletterade också med en kampanjvecka i tidningar och sociala medier om vatten där dagvatten ingick som en del. Dagvatten för bevattning har engagerat och vi har fått lite draghjälp av torkan de senaste somrarna.

Tanken är också att kommunicera riktlinjer för dagvattenhantering på fastigheter med byggherrar, fastighetsägare och tjänstemän. Vi ska i ett material med exempel förtydliga hur man vid nybyggnation kan ta om hand de första 10 millimetrarna i varje regn. Dett är ett krav i strategin riktat mot planerare, exploatörer och bygghandläggare.

Praktiska exempel på ansvarsfördelning

Dagvattenstrategin är omfattande med flera intressanta kapitel. Undertecknad vill särskilt lyfta fram strategins kapitel om ansvar för dagvatten, där bland annat ansvaret inom kommunkoncernen i planprocessen, projekteringsskedet, bygg- och anläggningsskedet samt för förvaltning av dagvattenanläggningar tydliggjorts i tabellform.

Du kan ladda ner hela dagvattenstrategin nedan.