Ett nedslag i VA-Sverige – Miljöförbundet Blekinge Väst förändrar sitt arbetssätt kring enskilda avlopp

Sofie Petersson Miljöförbundet Blekinge Väst i artikelserie Nedslag i VA-Sverige

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Sättet de arbetar med enskilda avlopp kommer att förändras under 2021. Just nu håller inspektörerna på att märka ut alla enskilda avlopp i en GIS-karta. Därefter kommer de ställa krav på undermåliga avlopp utifrån recipientens och områdets känslighet.

Sofie Petersson närbild
Sofie Petersson, miljöinspektör Miljöförbundet Blekinge Väst

En av miljöinspektörerna på Miljöförbundet Blekinge Väst heter Sofie Petersson. Hon började jobba på miljöförbundet 2013 med de små avloppen. Hon bytte delvis arbetsuppgifter under 2017 men är nu laddad för att återigen ta sig an de små avloppen.

– Folk som inte känner till jobbet med små avlopp tror ibland att det är lätt, det är det inte. Däremot är det fantastiskt roligt att jobba med avlopp, du får träffa så många olika fastighetsägare och du ställs inför komplex problematik. Du ska bedöma skyddsnivåerna både för hälsa och miljö och allt är verkligen inte bara svart eller vitt. Inspektören blir lite som spindeln i nätet eftersom du förutom fastighetsägare även träffar entreprenörer och andra aktörer i branschen. Man kan även delta i kommunens övergripande strategiska arbete så som VA-planen och vattenförsörjningsplan och så vidare, säger Sofie Petersson.

Förutom Sofie så kommer även miljöinspektörerna Anders Grundkvist och Maria Malmros att jobba med de små avloppen under 2021. Tillsammans kommer de att vara 1,7 heltidstjänster på de cirka 9500 enskilda avloppen inom miljöförbundets tillsynsområde. Bemanningen har tidigare år varit högre och en fortsatt högre bemanning hade varit bättre, anser Sofie Petersson.

– Men vi kommer förstås att göra det bästa av de resurser som vi fått inför 2021. Nya rutiner och ett nytt arbetssätt kommer förhoppningsvis leda till ökad åtgärdstakt för de små avloppen, säger Sofie Petersson.

För nyanlagda avlopp är infiltrationsanläggningar och modulinfiltrationer vanligast i de tre kommunerna. De gamla avloppen har ofta stenkista eller sjunkbrunn.

GIS ska underlätta att ställa krav områdesvis

Just nu håller inspektörerna på att lägga in alla enskilda avlopp som färgmarkeringar på en GIS-karta. Färgmarkeringarna speglar avloppets status och ger en tydlig bild över de små avloppen i ett större sammanhang. När alla avlopp är inlagda kommer inspektörerna ställa krav på undermåliga avlopp utifrån recipientens och områdets känslighet. I prioriteringen mellan olika avrinningsområden kommer man att ta hänsyn till bland annat miljökvalitetsnormer, skyddsvärda områden och närhet till dricksvattentäkter.

Brett och högt tryck i kravställandet för några år sedan

Precis som så många andra kommuner så gjorde Miljöförbundet Blekinge Väst en stor inventering av alla små avlopp i kommunerna runt år 2009. Man begärde ut en lista från Skatteverket på de fastigheter som taxerats med enskilt avlopp och inventeringen genomfördes utifrån dessa uppgifter.

Taxeringsuppgifterna har visat sig inte vara kompletta och det finns fastigheter som aldrig blivit inventerade, ett arbete som nu behöver slutföras.

Inventeringen finansierades med LOVA-bidrag, men pengarna täckte bara själva inventeringen. När inventeringen var slutförd påbörjades arbetet med att ställa krav på undermåliga avlopp. Mellan åren 2011 och 2016 skickade miljöförbundet i omgångar ut massutskick med krav på åtgärder till fastighetsägare som hade direktutsläpp, okänd rening, stenkista eller sjunkbrunn. Massutskicken resulterade i en hög inströmning av tillståndsansökningar och hög arbetsbelastning.

– Det är lätt att underskatta tiden det tar från inventering, kravställande och till dess att avloppet verkligen är åtgärdat, säger Sofie Petersson.

Från år 2017 och fram till nu har man undvikt att genomföra dessa stora utskick utan gjort mer specifika insatser. Under åren när det var hög inströmning på tillståndsansökning så hann man inte riktigt med allt annat viktigt arbete runt omkring själva handläggningen, så som att uppdatera rutiner, lathundar, ansökningsblanketter och registervård. Det arbetet har återupptagits under 2020 och kommer ske löpande i fortsättningen. Det är viktigt att avsätta tid för att dels upprätthålla det som redan tagits fram och för att utveckla gruppens arbetssätt, anser Sofie.

Nu har miljöförbundet kommit så långt att de ska börja ställa krav på gamla infiltrationer, områdesvis.

– När avloppen är åtgärdade behöver vi även göra återkommande tillsyn på dem, ett arbete som vi inte ens har påbörjat eller planerat för. Men behovet finns och blir större och större för vart år som går, säger Sofie.

Miljöförbundet har under flera år anordnat entreprenörsträffar för gräventreprenörer verksamma inom miljöförbundets kommuner. Tyvärr har träffarna inte blivit av de senaste åren. Ett mål var att genomföra en under 2020 men pandemin satte stopp för det.

– Vi vill verkligen återuppliva entreprenörsträffarna. Det är lärorikt och roligt att träffa entreprenörerna, det blir en bra gemenskap och en bra dialog, tycker Sofie Petersson.

Små avlopps-gruppen har många frågor att ta ställning till

Inför 2021 kommer små avlopps-gruppen behöva sätta ner foten i frågor som:

När behöver ett nytt besök göras på en redan inventerad avloppsanläggning, ibland är uppgifterna i inventeringen inte heltäckande? Ska man inventera avloppsanläggningar som missats i förra inventeringen? Hur lång tid är det rimligt att vänta på kommunalt avlopp utan att behöva göra iordning sitt gamla undermåliga avlopp? I omvandlingsområden nära kusten där det är vanligt med separata system för klosettvatten och BDT, är det rimligt att kräva åtgärd på båda delarna eller man ska fokusera på hur omhändertagande av avfall från torrtoaletter sker?

Det är många frågor som kräver analys och ett svar. Målet är dock alltid att öka åtgärdstakten för att främja människors hälsa och miljön.

Sofie upplever att de har bra kontakt med politikerna i miljöförbundets direktion. Inspektörerna har möjlighet att medverka på möten och redovisa sitt arbete.

– Våra politiker är intresserande av arbetet med små avlopp och de tycker det är viktigt, säger Sofie.

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet för tre kommuner, det innebär att det är tre olika VA-huvudmän för inspektörerna att samverka med. Kommunerna har olika förutsättningar när det gäller utbyggnad av allmänt vatten och avlopp.  Sofie är just nu delaktig i arbetet med revideringen av Karlshamns kommuns VA-plan. Olofströms kommun är sedan flera år tillbaka helt färdiga med sin utbyggnad och Sölvesborg följer sin utbyggnadsplan med en liten tidsförskjutning.

Sofie gör även tillsyn på de allmänna avloppsanläggningarna, både mindre anläggningar dimensionerade för under 200 pe och på de tillståndspliktiga avloppsanläggningarna för flera tiotusen pe. Det tycker hon ger en naturlig koppling mellan de små avloppen och de stora reningsverken.

Det faktum att de har tre olika VA-huvudmän att förhålla sig till ser hon som en fördel men även en utmaning. Fördelarna är att man får ett större perspektiv på hur man kan lösa problem, vad som är möjlighet att genomföra och var det kan finnas utvecklingspotential, tycker Sofie.

Samverkan och kompetensutveckling är viktigt

Sofie upplever att hon har god nytta av VA-guiden i arbetet.

– Jag tycker det är bra att det kommer i mejlen, både Avloppslistan och medlemsbreven. När det kommer något så skummar jag igenom det och sedan när jag har en fråga eller ett problem så går jag in och söker efter svaren. Alla VA-guidens utbildningar och träffar är givande och webbinarierna i höstas var bra, tycker Sofie.

De har även bra utbyte i Miljösamverkan Kronoberg Blekinge, med mejllista och digitala träffar. Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är också något som Sofie lyfter fram som givande.

– Min närmaste chef var med på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp och då fick han upp ögonen för hur viktigt det är med samverkan. Så han är noga med att vi alla i gruppen ska åka. Det ger så mycket att se sakerna tillsammans. Du träffar inspektörer som du normalt inte träffar, du kanske har jobbat med dem tidigare, man minglar och träffar säljare och då är det lättare att ringa dem sedan och fråga ”hur var det nu, breddar det här reningsverket”, säger Sofie.

Små avlopp är ingen liten sak i miljö- och hälsoskyddsarbetet. Avloppen är kanske små men bedömningarna i handläggningen är inte alltid så lätta. Små avlopp är utmanande och kompetensutvecklande.

– Det finns så fantastiskt många duktiga och erfarna inspektörer runt om i landet som verkligen brinner för frågor kring små avlopp och som delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens, detta gör att även jag tycker det är sk*troligt med små avlopp, avslutar Sofie.

Miljöförbundets hus
De ca 30 anställda på Miljöförbundet Blekinge Väst sitter i ett eget hus i Sölvesborg, som råkar vara ett f d polishus.