Norrvatten med i nytt forskningsprojekt om hållbar dagvattenhantering

Helene Ejhed, Norrvatten. Foto: Rikkard Häggbom.

Norrvatten har, tillsammans med bland andra Luleå tekniska universitet, beviljats närmare 20 miljoner kronor från Formas till ett nytt forskningsprojekt om hållbar dagvattenhantering. VA-guiden ställde några frågor om projektet till Helene Ejhed, miljöingenjör och uppströmsansvarig vid Norrvatten.

Ett nytt forskningsprojekt ska identifiera hållbara metoder för att hantera dagvatten i städer så att dricksvattentäkter kan skyddas. Syftet är framför allt att öka kunskapen om hur dagvatteninfiltration påverkar grundvattnet. Deltagare är Luleå tekniska universitet (LTU), Norrvatten, Trafikverket, Sigtuna kommun och Sollentuna kommun.

Det nya projektet är en fortsättning på ett förberedande forskningsprojekt som LTU och Norrvatten utförde under 2022–2023.

Nästan 20 miljoner i bidrag

Projektet har beviljats medel från Formas inom ramen för utlysningen ”Blå innovation – genomförande projekt”. Totalt handlar det om nästan 20 miljoner kronor i bidrag, där merparten är fördelat till LTU. Norrvattens del uppgår till omkring 870 000 kronor.

Projektet kommer att pågå mellan 2024 och 2028 och med fokus på att utreda hållbar dagvattenhantering på Norra Stockholmsåsen, där Norrvatten har grundvattentäkter för reservvatten. Helene Ejhed är miljöingenjör och uppströmsansvarig vid Norrvatten. VA-guiden ställde några frågor till Helene, bland annat om hennes förhoppningar på projektet.

Varför har Norrvatten valt att vara med i det nya projektet? 

– Norrvatten producerar dricksvatten från Mälaren. Vid planerade och oplanerade drift- eller distributionsavbrott kan reservvattentäkter i grundvattenresurser längs norra Stockholmsåsen användas. Vattenresurserna ligger i kommuner i Stockholmsregionen med snabb exploateringstakt och hållbar dagvattenhantering har identifierats som en av de största utmaningarna för att uppnå och bibehålla god vattenkvalitet och grundvattenkvantitet. Regnvatten och smältvatten behöver fylla på grundvattenmagasinen för att säkerställa dricksvattenförsörjningen, men konstruerad infiltration av dagvatten till grundvatten är inte alltid en bra idé, eftersom det finns risk att dagvatten kan förorena grundvattnet. Att rena förorenade grundvattenmagasin är extremt utmanande och kostsamt. Dagvatten behöver därför hanteras på ett hållbart sätt.

Vet du något om vilka slutsatser ni drog från det förberedande forskningsprojektet?

– I det förberedande projektet breddade och ökade vi kunskapen hos kommunerna, Norrvatten och forskarna om sårbarheten i grundvattenresurserna, föroreningar som kan förekomma i olika typer av dagvatten, vilka renings- och fördröjningstekniker som finns och hur dessa kan fungera i praktiken samt utmaningar för kommunerna i prövning och tillsyn av dagvattenanläggningar. Projektets mål var att tydliggöra de utmaningar och kunskapsgap som finns vid exploatering på grundvattenåsen.

Har ni redan nu planer på att inom ramen för projektet anlägga några anläggningar som ni ska kunna utvärdera?

– Norrvatten har inga dagvattenanläggningar, men det finns tre testplatser som kommunerna Sigtuna och Sollentuna, respektive Trafikverket har föreslagit till projektet.

Vad kommer Norrvattens roll att vara i projektet?

– Norrvatten bidrar med att beskriva behov för skyddet av dricksvattenresurserna, testa beslutsstödsverktyg för bedömning av hållbar dagvattenhantering samt dela med oss av mätdata i grundvattenåsen genom egenkontrollprogrammet i vattentäkterna och det miljöövervakningsprogram som norra Stockholmsåsens grundvattenråd planerar.

Vad hoppas du att projektet i slutändan ska resultera i? 

– Jag hoppas på beslutsstöd om hur vi kan hantera dagvatten och robusta dagvattenlösningar för att långsiktigt övervaka och trygga våra viktiga dricksvattenresurser.


Mer information om projektet finns på Norrvattens hemsida.