Åtgärdstakten för små avlopp – VVS-fabrikanternas statistik för 2023

76 procent av landets kommuner svarade i år på VVS-fabrikanternas kommunundersökning om små avlopp. Under 2023 beviljades 12 878 tillstånd för enskilda avlopp. Enligt VVS-fabrikanterna är antalet drygt en tredjedel av vad som behövs för att nå en önskvärd åtgärdstakt.

För att hålla god standard på de små avloppen krävs det att minst 36 000 avlopp åtgärdas per år. Det finns självfallet en viss felmarginal i statistiken eftersom alla kommuner inte har svarat på undersökningen, men klart är att antalet små avlopp som behöver åtgärdas är mycket stort.

Sedan 2006 har VVS-fabrikanterna tillsammans med Maskinentreprenörerna varje år skickat ut kommunundersökningen till landets 290 kommuner.

Frågeställningen har alltid varit densamma: ”Hur många tillstånd (inklusive anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under 20XX?”

Från och med 2018 finns all data samlad i VVS-fabrikanternas infotek där det går att se antalet beviljade tillstånd per år. Det går även att jämföra olika kommuner eller län, och få en översiktlig bild av trenderna.

Utgångspunkten för statistiken i kommunundersökningen är att det finns cirka 700 000 små avlopp med WC i Sverige. VVS-fabrikanterna räknar med att en avloppsanläggning har en livslängd på 20 – 30 år vilket innebär att cirka 25 000 – 35 000 små avlopp behöver åtgärdas varje år för att standarden ska hålla en god nivå. I statistiken räknas även tidigare års ”skuld” för avloppsanläggningar som inte åtgärdats in.

När det kommer till åtgärdstakten i kommuner och län används data från SCB för att uppskatta antalet små avlopp per kommun som tillsammans med antalet beviljade tillstånd ger en lokal åtgärdstakt. Det man ska ha med sig är att det i statistiken inte går att särskilja nyanlagda eller åtgärdade avlopp, och det går inte heller att utläsa hur många fastigheter som anslutit sig till kommunalt VA.

I och med de osäkerheter som finns kring underlaget vill VVS-fabrikanterna vill också betona att statistiken ska ses mer som en indikation än en absolut sanning.

Ta del av kommunundersökningarna i VVS-fabrikanternas infotek.