Jenny Westin

Jenny Westin
Rådgivare
Avfall Sverige
 

Jenny Westin svarar på frågor som rör kretslopp och hantering av slam och andra avfallsfraktioner från små avlopp. Exempel på vad frågorna kan handla om är certifiering av källsorterade avloppsfraktioner enligt SPCR 178, omhändertagande av urin, klosettvatten och fosforfällematerial.

Slamtömningstekniker, arbetsmiljöfrågor kopplade till slamtömning, skrivningar i avfallsföreskrifter, taxesättning och taxestyrning är också frågor som Jenny har på sitt bord.

– När det gäller avfallet från små avlopp så jobbar jag för att få till mer samverkan mellan de olika förvaltningarna inom kommunen men även med andra aktörer som leverantörer, entreprenörer och lantbruket. Jag skulle även vilja se mer teknikinnovation för slamtömning och omhändertagandet av slammet, säger Jenny Westin.

Jenny ansvarar för Avfall Sveriges slamnätverk som riktar sig till alla som arbetar med små avlopp. Nätverket tar upp frågor kring omhändertagande av slam, behandling och avsättning, tömning, kretsloppslösningar, arbetsmiljöfrågor med mera. Det arrangeras två nätverksträffar per år tillsammans med VA-guidens kretsloppsnätverk. Slamnätverket har huvudansvaret för den ena årliga träffen och kretsloppsnätverket för den andra.

Förutom frågor som är knutna till små avlopp ansvarar Jenny Westin för statistik kring avfall som medlemskommunerna rapporterar in. Hon arbetar även med avfallstaxor, upphandlingsfrågor och miljöstyrning för exempelvis matavfallssortering.

Jenny började arbeta på Avfall Sverige år 2007. I grunden har hon en utbildning till agronom med inriktning miljöekonomi. Första jobbet efter utbildningen var på Jordbruksverket där hon var med och tog fram program för att beräkna miljöstöd till jordbruket. Hon har även hunnit med att arbeta på Statistiska Centralbyrån, där hon tittade på koldioxidutsläpp från svenskars konsumtion av varor som producerats utanför Sverige.

– Jag tycker det är roligt med kretsloppsfrågor, eftersom mitt hjärta klappar lite extra för lantbruket, säger Jenny Westin.

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner, kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.