Start Taggar Prövning

Tagg: Prövning

WC i strid med detaljplan

Från en fastighetsägare i ett område med fritidshus där det i detaljplanen står att endast torra toalettlösningar ska användas har vi nu fått in...

Konsultutlåtande och grannyttrande

Tillstånd till infiltration om granne säger nej och expert säger att det går? Om fastighetsägaren lejer en specialist på grundvattenrörelser, för att undersöka om...

Bästa möjliga teknik och kommunalt VA

Kan man använda sig av principen om bästa möjliga teknik i 2 kap 3 § vid avslag på avloppsansökning för en fastighet i verksamhetsområde...

Rimliga krav vid låg grundvattentillgång

Vi har fått en remiss från en förvaltning som handlar om tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger i ett område med dålig tillgång till grundvatten....

Strandskyddsdispens

Angående Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och VA-anläggningar. Är miljöbalkens 7 kap 16§, pkt 4 och 5 alltid tillämpliga på anordningar för ett enskilt avlopp inom strandskyddsområde? Det...

Underlag för förhandsbesked

I skriften; ”Planera vatten och avlopp – vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till”, står det bl a om hur...

C-anläggning för bara 5 pers

Frågan berör både juridik och teknik, därför besvaras frågan först av Jonas Christensen och sedan av Marika Palmér Rivera. Kommunen har haft en skola på...

Infiltration inom vattenskyddsområde

Här i vår kommun har vi en fastighet belägen i det inre vattenskyddsområdet. Som avlopp till fastigheten finns en sluten tank och en bdt-infiltration....

Påverkan på planerad vattentäkt?

En fastighetssägare vill göra en avloppsanläggning med installation av WC och rening genom infiltration. Miljökontoret bedömer att en granne är berörd och ansökningshandlingarna skickas...

Utvärdering av Indrän i ny rapport

Har fått del av Peter Nilssons från Va-teknik & Vattenvård i Brösarp sammanfattning av sin färska rapport där han undersökt tre typer av horisontella...

Senaste artiklarna