Start Taggar Provtagning och kontroll

Tagg: Provtagning och kontroll

Undersökningsmetoder för att hitta källor till tillskottsvatten. SVU, 2012.

Sammanfattning Målsättningen med projektet är att inventera och utvärdera olika undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten. Det är ju först när man hittat källorna...

Samband mellan vattenkemi, ekosystemstruktur och -funktion i två dagvattendammar. Examensarbete SLU, 2012

Abstract: Dagvatten bildas då regnvatten inte kan infiltrera marken på grund av hårdgjorda ytor såsom vägar och hustak. Dagvatten är ofta kontaminerat av metaller, näringsämnen...

Dagvattenanläggningars långtidsfunktion. Svenskt Vatten seminarium 14 nov 2012

Referat från ett föredrag på seminariet: Hantering av föroreningar i dagvatten – Internationella erfarenheter och svenska utmaningar. Stockholm 13-14 nov 2012. Referat skrivet av...

Bedömning av smittskydd utifrån provtagning

Många som ansöker om lösningar såsom minireningsverk och prefabricerade markbäddar på burk gör det för att de har dåligt med utrymme på sin fastighet...

Långtidsuppföljning av genomsläpplighet hos permeabel asfalt. Forskning 2012

Abstract The clogging of porous asphalts is the major threat for their sufficient performance. In this study, the effect of vacuum cleaning to recover the...

NOSat upp reningseffekt hos dagvattendammar

VA-guiden intervjuar Jonas Andersson, WRS, som var projektledare för NOS-dagvatten. Inom projektet har reningseffekten i fem dagvattendammar studerats. Omfattande flödesproportionell provtagning har gett intressanta...

Kontroll av låg nivå i slamavskiljaren

I samband med kontroll av slamavskiljare har vi upptäckt att vattennivån är under utloppsröret i en del av dem. I ett tidigare svar här...

NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner. SVU, 2012

Sammanfattning Denna rapport utgör slutrapport för projektet Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner, också kallat NOS-dagvatten. De fem Stockholms-kommunerna, Upplands-Bro, Sollentuna, Sigtuna, Täby och Upplands...

Reningseffekt i dämd dagvattentunnel i Märsta, Sigtuna kommun. Examensarbete 2012

Referat Det vatten som avrinner från hårdgjorda ytor, så kallat dagvatten, innehåller ofta en mängd olika föroreningar, så som tungmetaller och näringsämnen, som kan göra...

Checklistor för funktionskontroll och skötsel

Små avlopp med definierat utlopp - Checklistor för funktionskontroll och skötsel Författare: Kunskapscentrum Små Avlopp (JTI) 2012:1 Kunskapscentrum Små Avlopp har med hjälp av referenspersoner från myndigheter...

Senaste artiklarna