Start Taggar VA-översikt

Tagg: VA-översikt

Ystads kommun, VA-plan

Från VA-planens bakgrund VA-planen är det tredje dokumentet som ingår i kommunens Vattenplan för Ystads kommun. De två tidigare dokumenten är VA-översikt och VA-policy. Denna...

VA-plan för Nordanstigs kommun, antagen 2015

VA-planen som tagits fram i för Nordanstigs kommun utgör ett strategidokument och är tänkt att komplettera översiktsplanen. Arbetet med VA-planen har bedrivits i en...

Nacka kommuns VA-planeringsdokument, 2015

I Nacka kommun har man i en kommungemensam arbetsgrupp tagit fram olika VA-planeringsdokument. Dels har man tagit fram en VA-översikt (2013) med omvärldsfaktorer, nuläge,...

Vänersborgs kommuns va-planeringsdokument – Blåplan

Under 2013 fick kommunens berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en blåplan för kommunen. Detta för att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning...

Lysekils kommun, va-policy och va-översikt

I Lysekil har man i sitt arbete med va-planering tagit fram dels en va-översikt 2014 och dels en va-policy 2015, där Planenheten, miljönämnden i...

Rättviks kommun, VA-planering 2016

VA-översikt VA-översikten belyser nuläget för Rättviks kommuns VA-försörjning och omfattar en beskrivning av VA-försörjningen inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policy VA-policyn anger övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen...

Mora kommun, va-planering 2016

Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem...

Falkenbergs kommun, va-policy och va-översikt

Om VA-policyn VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. VA-policyn ska vara vägledande för...

Värmdö kommuns VA-planering

Värmdö kommun har vattenplaneringen som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. VA-planen beslutades 2014 och är en heltäckande och långsiktig plan för hantering...

Nässjö kommun, va-planering 2013

Sammanfattning av VA-planen Nässjö kommuns arbete med att ta fram en VA-plan har indelats i tre delar. Dels en VA-översikt som beskriver nuvarande situation och...

Senaste artiklarna