Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

Lst VG, Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll, 2006

Maria Wikström, 2009, Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2006:99 Sammanfattning Vattenförsörjningsplaner definieras i miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. I Levande sjöar och...

Lst VG och Värmland, Stigande vatten – handbok, 2011

Stigande vatten - En handbok för fysisk planering i översvämningsdrabbade områden. Huvudförfattare; Maja Ivarsson, Ylva Offerman och Caroline Valen. Utgiven av Länsstyrelserna i Västra...

Sigtuna kommun, skydd av vattentäkter

Skydd av vattentäkter Denna rapport sammanfattar det arbete som miljö- och hälsoskyddskontoret utfört för att skydda vattentäkter i Sigtuna kommun under år 2014. Arbetet med...

Strängnäs kommun, Blåplan 2013

Blåplan - Ett underlag till Strängnäs kommuns översiktsplanering. Sammanfattning Handlingen kan beskrivas bestå av fyra huvudkapitel. Nedan beskrivs kortfattat vad dessa kapitel innehåller. Viktiga utgångspunkter – vattenförvaltning...

Olofströms kommun, Vattenförsörjningsplan 2012

Sammanfattning vattenförsörjningsplan En vattenförsörjningsplan är ett medel för att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Avsikten är att den kommunala vattenförsörjningsplanen ska fungera som ett planeringsunderlag i förbindelse...

Borås kommuns Vattenresursprogram, 2010

Vattenresursprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige 2010. Programmet sammanställer kunskap om vattenresurserna idag (grundvatten, våtmarker och ytvatten) samt önskad framtidsbild. Programmet innehåller en åtgärdslista över vad...

Eskilstuna kommun, Vattenplan 2015

Ur Vattenplan 2015-2021 Kommunen har ett övergripande mål för vattenarbetet och 12 delmål. Det övergripande målet för vattenarbetet är; I Eskilstuna ska det i alla ytvatten,...

Senaste artiklarna