Geosigma utreder dagvatten från industriområde

Dagvattenguiden besöker Tommy Lundberg på Geosigma. När jag kommer in i entrén är en pall med flyttlådor det första jag ser. Geosigma ska flytta till större lokaler så nu är det dags att packa. Det är bara några kvarter bort som de nya lokalerna ligger, men vad hjälper det, blir lika mycket att packa ändå. Tommy och jag sätter oss i konferensrummet och pratar om dagvatten. Vi koncentrerar oss på en dagvattenutredning som Geosigma gjort år Eskilstuna kommun. Det handlar om ett industriområde där kommunen har bedömt att dagvattenfrågan behöver åtgårdas som ett led i arbetet med att uppnå god ekologisk och kemisk status i recipienten. Dagvattnet från industriområdet rinner idag direkt ut i Eskilstunaån.

I industriområdet finns många olika verksamheter, precis som det brukar vara i sådana områden. Tommy och hans kollegor började med att inventera verksamheterna i området för att få ledtrådar till vilka föroreningar man kan förvänta sig i dagvattnet. Nästa steg var att inventera det befintliga dagvattensystemet. Det visade sig vara svårt att få veta hur alla kopplingar var gjorda. Men principen var i alla fall att det fanns rör som ledde ut i några öppna diken och sedan rann vattnet ut i recipienten.

Dagvattendamm bästa lösningen
De alternativ som fanns för att åtgärda dagvattnet var antingen en end of pipe-lösning med en damm eller våtmark alternativt att gå in och ställa krav på varje verksamhetsutövare att rena sitt dagvatten till exempel med filer och oljeavskiljare. Kommunen hade redan i uppdraget angett att Tommy och hans kollegor skulle utreda möjligheterna till en end of pipe-lösning och det fanns även en speciell yta anvisad för var den kunde placeras. Nedströms industriområdet finns nämligen ett låglänt område som ligger precis intill Eskilstunaån. Området används inte till något idag och kommunen såg det som en tänkbar plats för en dagvattenanläggning. Tommy och hans kollegor kom snabbt fram till att mycket av dagvattnet från industriområdet skulle enkelt kunna ledas till det här området. Det enda som behövdes var egentligen att vattnet i ett dike skulle ledas om.

(Bild: Översikt av dammens placering och utformning)

Beräkningar med StormTac
Nästa steg i utredningen var att göra beräkningar av vattenflöden och föroreningar. Tommy och hans kollegor använde schablonhalter från modellen StormTac. Tommy berättar att han lade mycket jobb på att sätta sig in i principerna kring beräkningar av schablonhalter för att kunna utvärdera resultatet. De beräknade halterna av olika föroreningar jämfördes med riktvärden (från rapporten Förslag till riktvärden för dagvatten från 2009). Beräkningarna visade att många föroreningar skulle kunna reduceras tillräckligt mycket genom rening i en dagvattendamm.

Tommy och hans kollegor har ritat ett förslag med en dagvattendamm som är 4600m2. Storleken och utformningen av dammen är gjord enligt rekommendationerna i StormTac. Men förhållandena på platsen styr förstås hur rekommendationerna tillämpas. I utredningen finns också tagit ett förslag till ett kontroll- och skötselprogram för dammen. Kostnaden för att anlägga dammen har Tommy beräknat till ungefär fem miljoner kronor och då är det i stort sätt bara kostnader för grävning som är inkluderade. Tommy uppskattarden totala anläggningskostnaden till runt sex miljoner kronor eftersom det tillkommer kostnader för t.ex. växter och arrangemang för att underlätta tömning av sandfånget.

Många omvärldsfaktorer påverkade utredningen
Mellan industriområdet och området som var lämpligt för en damm går en järnväg. Det komplicerar planeringen eftersom det är viktigt att grävarbeten som krävs för att anlägga en damm inte påverkar stabiliteten i banvallen. Det låglänta området kan också drabbas av översvämningar, så det var en aspekt att ta in i dagvattenutredningen. En annan viktig aspekt var att Eskilstuna kommun planerar på att bygga ut området längs ån för att underlätta rekreation. Nedströms den tänkta dagvattendammen finns ett naturreservat och om det fanns en cykel- och gångväg längs ån skulle den binda ihop staden naturreservatet på ett bra sätt. Därför fick Tommy också väga in estetiska och praktiska aspekter för att möjliggöra en mindre väg mellan dammen och ån.

Förstå beräkningsmodellen största utmaningen
Den största utmaningen med det här uppdraget var att tränga in i beräkningsformlerna och schablonvärden i StormTac för att förstå hur de påverkar resultatet, tycker Tommy. Det blev många beslut på vägen om vilka underlagssiffror som är bästa att använda. En fråga som kollegorna diskuterade var vilka nederbördsdata som skulle användas. Det gäller att hitta en rimlig nivå, att göra medvetna val och veta hur de påverkar resultatet tycker Tommy.

Kort om…

Tommy Lundberg

Arbetsuppgifter: Gruppchef för enheten miljö med ett tiotal medarbetare, miljökonsult med skiftande uppdrag.
Roligast med att jobba med dagvatten: Att få vara med och jobba fram dagvattenlösningar som syns, gör nytta och som blir ett intressant inslag i miljön.
Framtida utmaningar inom dagvattenområdet: Att koppla dagvatten till en förväntad ökad frekvens av översvämningar och ökade flöden till följd av växthuseffekten. Idag finns det gamla rörsystem som är underdimensionerade eller felplacerade, vid en översvämning eller ett högt flöde kommer de att dämma vatten och därmed orsaka problem längre uppströms. Det är en fråga som behöver lyftas fram tydligare för att öka förståelsen hos beslutsfattare och tjänstemän. Det gäller att jobba med förebyggande åtgärder. Vid nyanläggning tänker man idag i högre grad på de här frågorna och det är bra.

Läs mer
Geosigma