Enköpings kommun bygger en till vattenpark

Dagvattenguiden besöker Enköpings kommun och pratar med Danielle Littlewood och Carl-Rune Peterson som båda jobbar på VA-enheten. Jag får en snygg broschyr om Vattenparken, den finns översatt till engelska, spanska, polska och ryska. Det finns till och med en film som berättar om anläggningen. Jag blir rätt imponerad av att de jobbar så tydligt med marknadsföring.

Bra rening av dagvattnet i Vattenparken
Enköpings Vattenpark anlades 2000-2001. Den fungerar bra, säger de stolt, och syftar på att reningen av dagvattnet är bra, faktiskt bättre än de trodde. Reningseffekten mäts sju gånger per år. Det är tungmetallerna som renas i större utsträckning än förväntat. Vattenparken är, som namnet antyder, både en reningsanläggning för dagvatten och en park för rekreation. Området är välbesökt och kommunen ordnar även guidade turer i parken. Vattenparken är en bra fågellokal och området utnyttjas även flitigt av förskolor och skolor, barnen får lära sig om dagvatten och med håvar fånga småkryp som lever i dammarna. Det är ett bra sätt att utbilda medborgarna, tycker Danielle och Carl-Rune. Barnen kommer att lära upp de vuxna sedan. Dagvattenfrågan blir synlig och det ger ökad förståelse för att det kostar. Samtidigt som det blir tydligt att en anläggning som vattenparken också bidrar med mycket positivt till medborgarna.

Förbättrad tillgänglighet och skyltning
Kommunen har förbättrat tillgängligheten för rörelsehindrade i parken genom att anlägga broar och ramper. Skyltningen av området har också förbättrats sedan byggnationen. I takt med att området blev ett rekreationsområde uppstod det behovet. Flera tänkbara förbättringar finns föreslagna i en tillgänglighetsutredning som en konsult gjort. Den är bra att ha i skrivbordslådan, säger Danielle, att jobba med när det finns tid och pengar. En annan sak som har behövt uppdateras sedan parken byggdes är skötselplanen. Nu när vegetationen är väl etablerad är behovet av skötsel ett annat än från början.

Dammarna har inte slamsugits ännu. En utredning av slamlagrens tjocklek visar att det snart är dags. Det blir antingen i år eller nästa år. Vi kommer att behöva testa olika metoder, säger Carl-Rune. Antingen får vi försöka suga upp slammet eller sänka vattennivån så att det går att gräva bort slammet.

Projekterar ny stor dagvattenpark
Just nu (våren 2012) pågår projektering för ytterligare en stor reningsanläggning för dagvatten, den ska heta Paddeborgsparken. Den ska rena dagvatten från nordvästra delarna av Enköping. Till att börja med kommer parken att vara omgiven av åkermark, men området ska exploateras för att bli bostäder och arbetet med detaljplanen pågår. Dagvattnet från exploateringsområdet ska också renas i anläggningen. Att göra en anläggning som ska fungera både för avrinningsområdet som det ser ut idag och som det kommer att se ut om 10 år har varit en spännande utmaning.

Parken kommer att består av en sedimentationsdamm följd av ett meandrande vattenstråk med omväxlande djupa och grunda partier. De använder begreppet våtmarksprärie för att beskriva förhållandena. Vattenytan kommer att fluktuera och vid höga flöden bräddar vattnet ut över omgivande, svagt sluttande gräsområden. Förhoppningen är att en fluktuerande vattenyta ska minska behovet av skötsel genom att hålla tillbaka växter som inte gillar att bli blöta om fötterna. Vatten kommer att pumpas in i anläggningen med en maximal pumpkapacitet på 400 l/s. När vattnet passerat anläggningen rinner det ut i Enköpingsån.

Gestaltningen av Paddeborgsparken kommer att ske i flera steg. Till en börja med är inriktningen på funktion och sparsam skötsel. Att bygga broar och göra parken mer välkomnande för besökare blir aktuellt senare, när de nya bostadsområdena är på plats. Exploateringen får vara med och bekosta den delen. Budgeten för parken är 10,7 miljoner kronor, vilket inte inkluderar den framtida utsmyckningen. Kommunen har fått LOVA-bidrag som en del av finansieringen av byggandet.

Mitt i den blivande parken finns idag en industritomt, Danielle och Carl-Rune har många idéer om vad det området ska användas till. Samlingsplats, VA-museum och utställning är några av förslagen de nämner. En badplats och en gäddfabrik finns också med på önskelistan för parken. Både Danielle och Carl-Rune tycker att parken är ett intressant projekt att jobba med och de ser fram mot att kunna beskåda resultatet. De minns att när Vattenparken var nybyggd såg området ut som en leråker, det tog minst två år innan det såg hyggligt fint ut. Den här gången ska de så gräs direkt för att området ska se acceptabelt ut snabbt.

(Bild: Skiss över Paddeborgsparken. Öppna pdf-filen längst ner i reportaget för att se skissen i bättre upplösning. I pdf-filen finns också en annan skiss över området)

Byggstart till hösten efter låg process
Projekteringen av anläggningen pågår, men närmar sig slutet. Troligen kan grävarbetena starta till hösten. Det har tagit lång tid och huvudorsaken är problemen med att identifiera en bra plats för anläggningen. Danielle och Carl-Rune tycker att det borde ha tagit 6 månader att projektera ett sådant här projekt. I det här fallet har det tagit närmare två år. Förutom svårigheten med val av plats, nämner de sina höga ambitioner som en anledning till att det tagit tid. En annan viktig faktor är många olika kompetenser ska samsas i ett sådant här projekt och det betyder att processen tar tid. Det är mjuka delarna, som gestaltning, ska gå ihop med kraven på funktion. I arbetet har de haft två arbetsgruppen; en gestaltningsgrupp och en projekteringsgrupp. Exempel på frågor som kommit upp är biotopskydd, strandskydd, vattendom, kraftledning som inte får byggas under och det pågående detaljplanearbetet.

Så här i slutet av processen, när de tittar i backspegeln, tror de att bättre styrning hade lönat sig, även ekonomiskt. En extern projektledare hade snabbat upp processen och de tror att de hade tjänat ekonomiskt på det. Visst kostar det att ta in en projektledare, men det kostar att hålla på länge också. En annan lärdom är att det hade gått snabbare om de hade börjat med en förstudie för att peka ut en geotekniskt lämplig plats.

Utmaningar som är kvar
När Paddeborgsparken är klar kommer en stor del av dagvattnet från Enköpings stad att vara omhändertaget. Ett område längs ån återstår att åtgärda. Det blir nästa utmaning och då kommer det troligen att handla mest om fördröjning av dagvatten. En annan utmaning är att arbeta fram en dagvattenstrategi/policy för att arbeta effektivare i exploateringsområden och öka arbetet uppströms. Att få bort mer dagvatten från spillvattennätet är en annan uppgift att jobba med i framtiden. Kommunen har en dagvattenavgift som omfattar tomtmark och alltså betalas av enskilda fastighetsägare. Under året hoppas Danielle att politikerna ska komma till beslut om en dagvattenavgift även för allmän platsmark, t.ex. vägar, parker och parkeringsplatser.

Danielle och Carl-Rune är överrens om att det är roligt att jobba med dagvatten eftersom man kan göra mer med dagvatten, jämfört med avloppsvatten. Det måste inte rinna i ledningar utan man kan jobba med utsmyckning och synliggöra vattnet.

Ladda ner
Skiss Paddeborgsparken