Dom om tillsyn av dagvatten

    Mark-och miljööverdomstolen har provat en dom om tillsyn på dagvatten enligt miljöbalken. Domen är från 2012-05-24.

    Målet handlar om att två personer anser att byggnationen på de fyra granntomterna lett till att dagvatten hamnar på deras tomt och orsakar översvämning. De två klagande ville att tillsynsåtgärder ska vidtas med stöd av miljöbalken.

    Domstolen har prövat om utsläppet av dagvatten medför sådana olägenheter eller störningar att det finns skäl för ingripande enligt miljöbalkens tillsynsbestämmelser.

    Domstolen bedömde att det inte fanns skäl att inleda tillsyn enligt miljöbalkens regler och gick därmed på samma linje som Mark- och miljödomstolen.

    Läs hela domen och underlaget. Kräver inloggning.