Regeringen utreder miljötillsynen

    På Naturvårdsverkets förslag ger Regeringen Statskontoret uppdraget att utreda all tillsyn enligt miljöbalken. Organisation och ansvarsfördelning ska analyseras. Vad kommer detta att innebära för dagvattentillsynen?

    Så här skriver Lena Ek, Miljöminister:

    Särskilt viktigt är att vi får en uppfattning om de problem som finns mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. De centrala och regionala myndigheterna ska ge stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna liksom att de ska samordna, följa upp och utvärdera den operativa miljötillsynen. Men sammantaget bidrar detta till otydlighet kring rollfördelning, och enligt Naturvårdsverkets Tillsyns- och föreskriftsråd är samverkan kring uppgifterna närmast obefintlig. Detta är förvirrande inte minst för kommunerna, som har att följa såväl Länsstyrelsernas som expertmyndigheters vägledning. Så här kan vi inte ha det i förlängningen.

    Debattartikel i Dagens Samhälle 11 december 2013, ”Nu förenklas miljötillsynen”