Tillsyn av tillskottsvatten

  Tillskottsvatten, dvs vatten som inte är förorenat avloppsvatten, i spillvattennätet innebär negativa konsekvenser för såväl miljön som ekonomin. Många kommuner har problem med att tillskottsvatten ger upphov till bräddningar på ledningsnät och vid reningsverk när flödena blir för höga. Nu under sommaren är det många åtgärder som planeras och utförs runt om i landet.

  Dorotea kommun utför sommaren 2014 en stuprörsinventering för att kartlägga huruvida stuprör är kopplade till avloppsnätet. Fastighetsägare uppmanas att koppla bort dag- och dränvatten som är anslutet till spillvattennätet under förutsättning att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt. Informationsfolder.

  Ekeby och Bjuvs kommun startade med en flödesmätning i utvalda områden vintern 2013, därefter utfördes röktest i spill- och dagvattenledningar. Tillsynen visade på både felkopplingar och på otäta ledningar. Krav kommer ställas till de berörda fastighetsägarna.

  Habo kommun använder både rök, så kallad teaterrök, och grön färg för att härleda felkopplingar mellan spill- och dagvatten i ledningarna och informerar på sin hemsida och tider, plats och vad fastighetsägarna bör tänka på inför och undertestet av ledningarna.

   

  För medlemmar: Läs nya SVU-rapporten om den juridisk och ekonomisk hanteringen av tillskottsvatten som kommer ut på spillvattenledning innanför fastighetens förbindelsepunkt. Mer här