Nytt handläggarstöd för dig

Miljösamverkan Västra Götaland har nu publicerat projektet för det handläggarstöd som riktar sig till kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Dagvatten berör många verksamhetsområden och projektet riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor.

För medlemmar: Gå direkt till handläggarstödet