Svenskt besök i Kina

Projektet ”Storm Water Management” är ett samarbetsprojekt mellan Vara kommun och Huangshan City i Kina som pågår under 2014-2016. Projektet finansieras av Sida genom programmet Kommunalt Partnerskap. Projektets övergripande mål är att öka den ekologiska och kemiska statusen i sjöar och vattendrag i Vara och Huangshan. Projektet kommer att pågå under två år, under denna tid ska partnerna ta fram en policy för hantering av dagvatten. Involverade förvaltningar i Vara kommun är Tekniska förvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Förvaltningen för utveckling och service.

Vänorterna Huangshan och Vara
Vara kommun har sedan 2006 ett långsiktigt samarbete och utbyte med Huangshan City i Anhui provinsen, Kina. Under dessa 9 år har kommunerna gemensamt drivit ett antal projekt inom kommunal verksamhet. Projekten har finansierats via Sida och ICLD (Swedish International Center for Local Democracy) under programmet Kommunalt Partnerskap. År 2012 skrevs ett 5-årigt vänortsavtal mellan kommunerna som definieras mer i detalj i 2-åriga handlingsplaner.Kina_Vara

Besök i Huangshan
I november åkte representanter från de tre olika förvaltningarna till Huangshan för att utbyta erfarenheter kring dagvattenhantering och översvämningsproblematik. Besöket inleddes med ett projektmöte där de två olika städerna presenterade sina förvaltningar och arbetssätt. Fokus låg bland annat på hur Vara kommun arbetar över förvaltningarna och hur man samarbetar i frågan kring dagvatten. Ett viktigt budskap från Varas förvaltningar var även den demokratiska aspekten och hur demokrati involveras i det dagliga arbetet genom samråd och remisser. Vistelsen bestod även av studiebesök på bland annat Flood fighting Control Management and Water Resource Control Center, Taiping Wetland (Nationalpark), avloppsreningsverk och båttur längs Xin’an river. Huangshan drabbas årligen av monsunregnen och största delen av kommunen är berg, tillsammans gör detta att de årligen drabbas av stora översvämningar. De arbetar idag mycket med prognoser för att förutse översvämningar. Bland annat har de övervakningssystem som gör att de kan börja avleda vattnet innan en skada är skedd. De har även en strategi att plantera träd för att förbättra luftmiljön i städer samt förhindra erosion i vid vägar och floder.kina_karta

Tidigare projekt
Under åren 2010- 2012 drev Vara kommun, miljöenheten och Huangshan City ett projekt kring hur man arbetar med att vårda, bevara och skapa vatten av bra kvalitet. Målet var att få kunskap om arbetssätt och vattenreningstekniker som kan hjälpa till att lösa dagens problem. Kunskap om olika tekniker för rening av vatten utbyttes vid projektmöten i de båda kommunerna där vi hade seminarier och studiebesök. En folder med olika vattenreningstekniker togs fram och spreds till kommuninvånare, företag och politiker.Både Vara kommun och Huangshan City är landsbygdskommuner som har liknande problem med vatten, exempelvis övergödning, bekämpningsmedelsrester samt bristfälliga hushålls- och industriavlopp.

 

Vill du veta mer, kontakta Lina Alfredsson-Mihlzén, miljöinspektör Vara kommun