Seminarieserie om integrerad vattenresurshushållning

Är du intresserad av en ökad förståelse och kunskap om kommunernas uppgift, möjlig heter och begränsningar i detta sammanhang. Behöver din kommun en ökad beredskap inför den andra planeringscykeln inom ramen för EU:s ramdirektiv för vatten, 2016-2021.

Örebro kommun bjuder in till en seminarieserie med syfte att ge inspiration och idéer om hur vattenresursfrågorna bör hanteras i den kommunala planeringen, i dess olika sektorsförvaltningar och för tillsynsverksamhet.

Seminariedatum:
första tillfället: 4-5 mars 2015
andra tillfället: 6-7 maj 2015
tredje tillfället: 2-3 sep 2015
fjärde tillfället: 4-5 nov 2015