Stor EU-ansökan för god vattenstatus i norra Östersjön

    Havs- och vattenmyndigheten för Norra Östersjön har lämnat in en EU-ansökan tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund. Projektet går under namnet LIFE IP North Baltic och ingår i arbetet att nå god vattenstatus enligt Vattendirektivet. Målsättningen med projektet är att genomföra konkreta åtgärder och skapa samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Två av delprojekten handlar om dagvattenåtgärder. Dels att hitta och åtgärda fosfor i dagvattensystem och dels att skapa våtmarker med rening av dagvatten.

    Den totala budgeten för projektet är 220 miljoner kronor, varav 100 miljoner söks från EU. Havs- och vattenmyndigheten står för 45 miljoner kronor och resterande pengar ska komma från andra parter i projektet. Besked om ansökan beviljas kommer i september. Blir det ett ja ska projektet starta 2016 och pågå till 2023.

    Läs ner på Vattenmyndighetens hemsida