Planer på vägledande skrift om skyfall

    Länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare jobbar med olika frågor i nätverk. En grupp med representanter från sex länsstyrelser kommer under hösten att ta fram en vägledande skrift om skyfall och extrem nederbörd utifrån ett planeringsperspektiv. -Först ska vi prata med MSB (Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap) för att se vad de redan gjort på området, berättar Christoffer Carstens på länsstyrelsen i Dalarna.