Analys av SWMM-CAT. Exjobb 2015

  Utdrag ur sammanfattningen
  SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program som kan skapa prognoser för framtida klimatförändringar. Genom att söka på koordinater eller postnummer i USA kan användaren få fram data för förändring i nederbörd, avdunstning, temperatur och största dygnsnederbörd vid olika återkomsttider vid just den platsen sökningen skett i. Informationen kan användas för att få en uppfattning i hur dessa parametrar kommer att ändras i framtiden. Informationen kan även sparas till SWMM (Storm Water Management Model) i form av klimatjusteringsfaktorer. SWMM är ett simuleringsprogram som används för planering och analys av dagvattenavrinning. Med hjälp av dessa klimatjusteringsfaktorer kan man vid projektering av avloppssystem vara mer förberedd och dimensionera med hänsyn till det framtida klimatet.

  Genom uppbyggnad av en modell i SWMM har vi jämfört resultatet av en simulering utan klimatjusteringar och en simulering med klimatjusteringar. Resultatet visar att vattenflödet från avrinningsområdet skulle öka från 43 l/s till 66 l/s. Utifrån denna flödesökning ser vi att det finns en stor vikt att beakta hur klimatförändringarna kan komma att påverka dessa flöden vid dimensionering av avloppssystem.

  SWMM-CAT är ett lätthanterligt och användarvänligt program som enkelt kan användas för att få en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka temperatur och nederbörd. Det krävs dock erfarenhet av SWMM för att göra korrekta simulationer med justeringsfaktorer från SWMM-CAT. Eftersom klimatförhållanden skiljer sig geografiskt går SWMM-CAT inte att tillämpa i Sverige då prognoserna är framtagna över ett rutnätssystem i USA. Med hjälp av forskning från Rossby Centre är det möjligt att ta fram data för framtida förändringar i nederbörd, avdunstning och temperatur för Sverige. Det tror vi är tillräckligt med underlag för att skapa ett program liknande SWMM-CAT i Sverige.
  För att på bästa sätt möta klimatförändringarna i svenska stadsmiljöer påstår vi att man bör kombinera klimatprognoser med mer öppen dagvattenhantering.

  Fullständig referens: A Aronsson & N Hinders, 2015. Analys av SWMM-CAT och möjligheten att tillämpa SWMM-CAT i Sverige. Examensarbete inom anläggningsteknik -Byggnadsproduktion, KTH.