Miljöförbundet Blekinge Väst inför krav på LTAR-värde/siktanalys samt grundvattenrör

Miljöförbundet Blekinge Väst kommer från årsskiftet att kräva att ansökningar för infiltrerande avloppsanläggningar innehåller uppgifter om markens LTAR-värde eller en siktanalys av jorden. Det kommer även att ställas krav på att grundvattenrör installeras nära avloppsanläggningen. Kommunerna i miljöförbundet informerade om dessa förändringar vid den årliga entreprenörsträffen som hölls i november.

Miljöförbundet Blekinge Väst höll informationsmöte för entreprenörer som gräver avlopp i området. Träffen var välbesökt med ca 60 entreprenörer från ett 30-tal firmor. Foto: Sofie Petersson

Miljöförbundet Blekinge Väst anordnar varje år en informationsträff för gräventreprenörer verksamma i de tre kommunerna, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, som ingår i förbundets verksamhetsområde. Syftet och målet med dessa träffar är att bygga en grund för bra dialoger mellan entreprenör och tillsynsmyndighet och samtidigt kunna informera om eventuella nyheter, diskutera problem och ge feedback. Årets entreprenörsträff handlade framförallt om de förändringar som sker vid årsskiftet. Till träffen kom det ca 60 stycken entreprenörer från ett 30-tal olika firmor.

– 2015 års VAK-mässa i Borås gav oss mycket inspiration som vi har försökt ta till oss och implementera i vårt arbete. De förändringar som införs vid årsskiftet är kanske inte så stora i det dagliga arbetet men är ett steg i riktningen mot att få bra beslutsunderlag och för att underlätta framtida tillsyn av avloppsanläggningar, säger Sofie Petersson, miljöinspektör på Miljöförbundet Blekinge Väst.

Det nya är att det blir obligatoriskt att lämna in uppgifter på markens infiltrationskapacitet (LTAR-värde) alternativt att utföra en siktanalys och bifoga siktkurvan i ansökan. Det kommer även ställas krav på att installera ett grundvattenrör i direkt närhet av alla avloppslösningar som bygger på infiltration i mark. Platsbesök på fastigheten kommer genomföras efter det att ansökan inkommit till miljökontoret, vilket är den största förändringen för handläggarna. Innan har platsbesöket genomförts innan ansökan men inspektörerna har upplevt svårigheter att hålla isär rollerna.

– Vi inspektörer har ofta uppfattas som konsulter som ska föreslå plats och lämplig anläggning. Vi var noga med att under träffen poängtera vilka roller vi har i ansökningsprocessen och tryckte hårt på att entreprenören behöver ha den kunskap som krävs och vara sakkunniga. Vi upplevde att förändringarna som införs mottogs lite olika av olika entreprenörer, vissa var positiva medan andra såg stora problem, berättar Sofie Petersson.

Kvällen avslutades med handfast information om olika internettjänster som entreprenörerna kan använda sig av när de ska välja en lämplig avloppslösning, däribland SGU:s  informationsbrev om grundvattenmagasinens fyllnadsgrad och Skogsstyrelsens markfuktighetskarta. Entreprenörerna fick feedback på antal tillstånd som utförts de senaste åren inom miljöförbundets tillsynsområde.

– Vi ser fram emot årsskiftet och en ny entreprenörsträff under hösten 2016 då vi får utvärdera det nya arbetssättet, avslutar Sofie Petersson.