Provtagning dagvattenföroreningar & modellutvärdering av SMED och StormTac. Exjobb 2016

    Författarna genomförde dels en provtagning, dels en modellutvärdering, för att uppfylla examensarbetets två syften:

    1. Att kvantifiera föroreningsbelastningen från ett av Uppsalas största avrinningsområden för dagvatten. De föroreningar som undersöktes var totalhalter av näringsämnena N och P, suspenderad substans (SS) samt fyra tungmetaller: Cu, Zn, Pb och Cd.

    2. Att med hjälp av provtagningsresultaten utvärdera Svenska miljöemissionsdatas (SMED) beräkningsmetod för att kvantifiera föroreningsbelastningen av näringsämnen från dagvatten på nationell nivå. SMEDs beräkningsmetod använder bland annat avrinningskoefficienter och belastningsschabloner från StormTac.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.