SCB statistik om VA i Sverige

SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden som officiell statistik. Statistiken omfattar redovisning av olika typer av vatten- och avloppsanslutning hos småhusfastigheter. Där räknas permanent bebodda respektive fritidsfastigheter in. SCB har även gjort en fördelning av befolkning efter typ av teknisk lösning för vatten och avlopp (kommunalt, enskilt, saknas etc).

Statistiken täcker åren 1960-2014 och du kan enkelt söka ut statistik om

  • avloppsanslutning
  • vattenanslutning

Av Sveriges befolkning är omkring 87 procent anslutna till det kommunala vatten- och avloppledningsnätet. Det visar siffror från SCB som för första gången publicerar uppgifter om vatten- och avloppsanslutningar som officiell statistik. Läs hela nyheten hos SCB

 

Exempel hur du hämtar statistik om avloppsanslutning:

Uppgifter redovisas också på län-, vattendistrikt- och kommunnivå. Förutom det senast tillgängliga året, som i detta fall är 2014, publiceras uppgifter vart femte år tillbaka till år 2000. SCB har även tagit fram en lång tidsserie för landet (1960-2014) som visar utvecklingen över tid när det gäller antal personer anslutna till kommunala vatten- och avloppstjänster.

Källan till statistiken är fastighetstaxeringsregistret i kombination med registret över totalbefolkningen. I den långa tidsserien har även data använts som under 1960-1990-talen samlades in av Svenska vatten och avloppsföreningen.

Anslutningen varierar mellan kommuner

Sett till landet i sin helhet är andelen av befolkningen som är ansluten till det kommunala nätet cirka 87 procent, men den regionala variationen är stor. I många befolkningstäta storstadskommuner är anslutningsgraden närmast hundraprocentig, medan det i kommuner med stor yta och liten och spridd befolkning är betydligt svårare att effektivt bygga ut ledningsnätet.

Kommuner med låg anslutningsgrad återfinns framförallt i västra delarna av Värmlands län, Jämtlands län samt inlandskommunerna i Västerbottens län. Endast fyra av landets 290 kommuner har dock en anslutningsgrad som understiger 50 procent av befolkningen.