Behöver vi ändrad dagvattenlagstiftning?

Bestämmelser för dagvattenhantering är i dag spridda i många olika författningar. Som en del i regeringens utredning för att stärka klimatanpassningen i Sverige kommer lagstiftningen för dagvatten att analyseras. Utredningen kommer att lämna förslag på om det behövs ändringar i lagstiftningen för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i syfte att göra bebyggd miljö mer översvämningssäker i ett förändrat klimat. 

Regeringens utredning som helhet innefattar även en analys om en tydligare ansvarsfördelning för att genomföra anpassningsåtgärder krävs. Det handlar framför allt om att förebygga riskerna för skred, ras, erosion, översvämning, havsnivåhöjning, värmeböljor, smittspridning och markförorening. Ett centralt område som behöver anpassas är fysisk planering, även om andra sektorer också innefattas.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2017 och Dagvattenguiden följer utvecklingen.

Läs mer på regeringens hemsida.