Kunskapssammanställning dagvattenrening. SVU 2016

Nu finns en kunskapssammanställning om dagvattenrening, skriven av Godecke Blecken på Dag&Nät, Luleå tekniska universitet. Tillsammans med andra forskare inom dagvattenområdet har han sammanställt svensk och internationell kunskap kring dagvattendammar, våtmarker, filtertekniker, svackdiken, översilningsytor, infiltrationsanläggningar, gröna tak samt avancerade reningsmetoder för lösta ämnen. 

Blecken identifierar ett ökande behov av dagvattenanläggningar. Lämpliga anläggningar måste väljas och placeras strategiskt annars finns risk att de inte uppfyller sitt syfte eller tappar sin funktion efter en viss tid. Målgruppen för rapporten inkluderar bland annat VA-huvudmän, tillsynsmyndigheter och konsulter som behöver samlad och lättillgänglig information.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.