Riksintresseförklaring av vattenförsörjning

Havs och vattenmyndigheten (HaV) vill kran-torkaändra lagen för att öka skyddet för bland annat Gävles dricksvattentäkt, Valboåsen. Det handlar om HaVs nya rapport om att 28 anläggningar för vattenförsörjning ska klassas som riksintresse. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också områden för intag av vatten och för infiltration. Tillsammans försörjs över 6,1 miljoner personer med dricksvatten från dessa anläggningar.

Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse. Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för till exempel energiproduktion, kommunikationer och vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av sådana anläggningar.

Valboåsen är Gävles enda vattentäkt och det finns ingen reservtäkt om något skulle hända. Den ligger inkilad i bebyggelsen med två Europavägar. Ovanpå ligger sjukhuset, bostäder, en kyrkogård och en bensinmack. Se inslaget om Valboåsen på svt.se

– Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på HaV i ett pressmeddelande den 20 september.

Se HaVs listning av de 28 anläggningarna

Bakgrund
I mars 2016 skickade HaV ut ett förslag på 28 riksintressen med tillhörande värdebeskrivningar för samråd till berörda riksintressemyndigheter, länsstyrelser och huvudmän för anläggningarna. Länsstyrelserna ombads samråda med berörda kommuner. Särskilt samråd har också skett med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Försvarsmakten, Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, Livsmedelsverket och Säkerhetspolisen, Säpo, angående frågor om säkerhet och sekretess.