I Luleå bedrivs fördjupad forskning om svackdiken

Svackdiken är både billigare och ett mer hållbart alternativ för dagvattenhantering än exempelvis brunnar och rörsystem. Där yta finns kan svackdiken och andra naturliga sekundära flödesvägar utjämna och fördröja dagvattenflöden samtidigt som en del föroreningar avskiljs. Biologiska och estetiska värden kan erhållas i form av grönytor, öppna vattenspeglar och habitat för vissa arter. I kallare klimat kan de även vara användbara volymer för snölagring. Nu pågår fältförsök på Luleå tekniska universitet för att undersöka svackdikens funktion under olika förhållanden.

Svackdikens prestanda analyseras utifrån simulerade regntillfällen där vattenflöden vid in- och utlopp mäts. Dessutom kommer jordtyp och aktuell markfuktighet undersökas som variabler som påverkar svackdikens funktion. Detta sker inom projektet ”GrönNano” som finansieras av Vinnova. Det pågår många forskningsprojekt inom dagvatten just nu. Som medlem på Dagvattenguiden kan du läsa om de flesta som pågår i Sverige.

Hör mer om projektet i klippet nedan där Hendrik Rujner, doktorand på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, LTU, intervjuas.