Ny sida med goda exempel på dagvattenanläggningar

Här hittar du exempel på goda dagvattenlösningar i Stockholms län

Laduviken_Laduvikskällan
Laduviken Vattenpark är en av de goda exemplen på dagvattenlösningar i Stockholms län. Här finns bland annat en inloppsdamm, en översilningsyta och en överdämningsyta.

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering, både gammal och beprövad men också ny och innovativ. Dessa tekniker behöver lyftas fram för att inspirera till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom goda exempel på dagvattenhantering från Stockholms län kan kunskapen om dessa spridas och ge inspiration till beslutsfattare, tjänstemän, projektörer och byggherrar. 

På hemsidan Goda dagvattenexempel finns exemplen samlade. De beskriver tekniker som fördröjer och renar regnvattnet på tak, ovan och under mark, i diken samt i dammar. Med dessa naturnära tekniker erhålls även flera mervärden för rekreation, estetik och biologisk mångfald. Geografiskt sett är exemplen spridda från Norrtälje till Södertälje och samtliga är lätta att besöka för allmänheten.

Målet att inspirera och öka takten på det hållbara byggandet med bra dagvattenlösningar är ett samarbete mellan Sigtuna Vatten & Renhållning, Stockholm Vatten, Täby kommun, WRS, VA-guiden och Stockholms läns landsting.

Läs mer på godaexempel.dagvattenguiden.se

På Valhallavägen i Stockholm har skelettjord med biokol anlagts för att omhänderta dagvatten och ge näring till en hundraårig allé.
På Valhallavägen i Stockholm har skelettjord med biokol anlagts för att omhänderta dagvatten och ge näring till en hundraårig allé.