Grus på väg – Fällor och källor för dagvattnets tungmetallhalter. Dag&Nät (2016)

    Forskningsgruppen GrönNano har vid Luleås tekniska universitet undersökt större partiklars påverkan (t.ex. grus) på föroreningsmängden i dagvatten. Ofta ligger fokus på de mindre partiklarna som spolas ut till recipient men denna undersökning visar att även de partiklar som inte direkt transporteras vidare under regn ändå bidrar till föroreningsmängden i dagvatten. Därför jämfördes platser med och utan regelbunden gatsopning, vilket visade att gatsopning är en effektiv åtgärd för att minska föroreningsmängder i dagvatten från trafikerade ytor.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.