Stockholm stad har satt en nivå för fördröjning och rening av dagvatten. Reportage från Vatten Avlopp Kretslopp 2017

Detta är ett fördjupat reportage från en av föreläsningarna på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp  från 16 mars 2017. Temat för årets konferens var ”Hållbar VA-teknik för stad och land”.

______________________________________________________________
Under första konferensdagen presenterade Eva Vall från Stockholm Vatten och Avfall AB det pågående arbetet med en dagvattenvägledning för Stockholm stad. Eva Vall berättade först om Stockholms dagvattenstrategi då arbetet med denna ledde till uppdraget att ta fram en mer utförlig vägledning,inklusive en åtgärdsnivå för dagvattenhantering vid ny- och större ombyggnation.

Eva Vall VAK2017Stockholms dagvattenstrategi
Strategin antogs 2015 och jämfört med tidigare strategi finns bland annat ett större fokus på robust och klimatsmart dagvattenhantering, drift och underhåll samt att få in miljö- och kostnadseffektivitet i planprocessen.

Ny åtgärdsnivå
Då många arbetar med dagvattenfrågor i Stockholm finns ett stort behov av vägledning och en konkretisering av vad som egentligen menas med hållbar dagvattenhantering. Rent juridiskt kan det vara svårt att besluta vilken nivå krav ska ställas för hanteringen. I arbetet med att ta fram åtgärdsnivån användes därför miljökvalitetsnormerna (MKN) som verktyg. Belastningen på 4 recipienter utreddes för att baklänges kunna bedöma vilka krav som är rimliga att ställa så att god status ska kunna uppnås. Utifrån åtgärdsbehovet för ett antal olika problemämnen i recipienterna och beräknade reningseffekter i dagvattenanläggningar, bedömdes en lämplig ambition vara att 20 mm nederbörd ska fördröjas och renas. Med denna nivå kan cirka 90 procent av all nederbörd som faller i Stockholmsområdet omhändertas.

Förslaget om åtgärdsnivån nu har blivit godkänt av de tekniska nämnderna i Stockholm och kraven ska kunna ställas vid ny- och större ombyggnation. Det gäller hårdgjorda ytor på både kvartersmark och allmän platsmark. Genom åtgärdsnivån har nu ett mått satts på vad Stockholms dagvattenstrategi menar med hållbar dagvattenhantering och då nivån bygger på MKN har nu stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret ett juridiskt starkare verktyg för sina krav på dagvattenhantering.

Ytterligare delar i dagvattenvägledningen
Utöver åtgärdsnivån pågår även ett arbete med att ta fram beräkningsmetodiker, samt anläggningsbeskrivningar och goda exempel för dagvattenhantering. Detta kommer att finnas på en särskild hemsida och är tänkt att enhetliggöra dagvattenhanteringen, ge grunder i planeringen och ge inspiration till att hitta kreativa lösningar.

Ladda ner
Stockholm stad har satt en nivå för fördröjning och rening av dagvatten.
Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall AB

Läs mer
Stockholms Stad – Dagvattenhantering. Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation