Tidsstopp för vattenuttag

Idag är få svenska vattendomar tidsbegränsade. Det innebär att den som en gång har fått tillstånd har det för alltid. Nu vill länsstyrelsen i Skåne att alla nya vattendomar ska tidsbegränsas. Skåne är en av de områden i Sverige som kommer att drabbas av problem med tillgång på dricksvatten av god kvalité på grund av klimatförändringarna.

Högre temperaturer leder till längre växtsäsong och ökad avdunstning. Det kommer att göra marken torrare än tidigare och ger risk för att naturens vattenresurser överbelastas genom ett för stort vattenuttag från yt- eller grundvattnet. Ett stort dilemma för den framtida vattenförsörjningen är dock alla gamla vattendomar som saknar slutdatum.

Exempelvis är Kristianstadsslätten, Sveriges största vattenreservoar söder om Mälaren, helt inmutad av industrier och jordbrukare genom gamla vattendomar. Dessa har inget slutdatum utan har tillstånd getts en gång så gäller det för alltid.

Detta vill nu länsstyrelsen i Skåne ändra på. De har som mål att göra alla vattendomar tidsbegränsade, inte bara för privata verksamhetsutövare inom jordbruk och industri utan även för kommunerna i länet. Den första domen med tidsbegränsat tillstånd för ytvattenuttag kom i slutet av 2012 i Skåne och gäller i 30 år. För grundvattenuttag kom de första tidsbegränsade tillstånden 2013. Länsstyrelsen har också lämnat förslag till Vattenverksamhetsutredningen att möjligheten till att tidsbegränsa tillstånd bör framgå tydligare i lagstiftningen.

Bland verksamhetsutövare fanns ett stort motstånd mot tidsbegränsade tillstånd. Dels fanns en oro att tillstånden inte skulle kunna förnyas när de löpt ut, dels fanns en osäkerhet kring tillståndens varaktighet vilket skulle kunna förhindra stora investeringar.