Vad sas om miljö, klimat och vatten på Almedalen?

Många, men långt i från alla, väljer att webbsända sina framträdanden i Almedalen. Vi har här samlat de mest relevanta filmerna som spelats in vid föreläsningar, seminarier och debatter den 2-9 juli 2017 i Visby under Almedalsveckan. 

Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt

Arrangör: Lunds kommun
Gå till inspelningen (49 min)
En hållbar stadsutveckling är ett måste för miljön där omställning av trafikvanor och högre klimatmål är självklara delar. Men vad behövs mer för att skapa bästa möjliga förutsättningar? Vi lyssnar på goda exempel och hör hur kommun region och stat tillsammans jobbar med vår framtida stadsutveckling.

Vattenbrist – vad kan vi göra åt det?

Arrangör: SGU
Gå till inspelningen (62 min)
Vi kan inte påverka hur mycket det regnar. Men vi kan påverka hur mycket av regnet som blir grundvatten och vi kan påverka hur våra vattenmagasin används. En viktig åtgärd i bristområden kommer att bli att i större utsträckning försöka hålla kvar vatten i landskapet för att på så sätt öka grundvattenbildningen. Hur fungerar markavvattningen idag?

Mikroplaster och lågt hängande frukter

Arrangör: Östersjödagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF
Gå till inspelning (45 min)
På det här föredraget fokuserar vi på vad som kan göras och vad som är lågt hängande frukter. Finns det kloka och lätta åtgärder som kan ge snabb effekt även om de inte fokuserar på de största källorna? Här kan avloppsreningsverken spela en stor roll då 98% av all mikroplast som når avloppsreningsverken fastnar i slammet – frågan är vad ska vi göra med det efter att vi har samlat in det?

Regionalt vattensamarbete

Arrangör: VA SYD
Gå till inspelningen (50 min)
Stora delar av VA-infrastrukturen byggdes för över 50 år sedan. I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med. Mindre kommuner får svårt att på egen hand klara framtida utmaningar. Lösningen ligger i samverkan över kommungränserna. Det är dags att prioritera den dolda infrastrukturen.

Klimatutmaning 2.0

Arrangör: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Gå till inspelningen (50 min)
Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av klimatutmaningen krävs engagemang och kraftfulla åtgärder. Hur kan företag visa vägen för företag i övrigt samt för samhället i stort? Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten. Få tror idag på en politisk lösning globalt, inom EU eller nationellt.

Klimatkatastrof eller samhällsomställning – vad krävs av politiker och enskilda?

Arrangör: Uppsala universitet
Gå till inspelningen (30 min)
Det finns en bred enighet om att den ökande temperaturen i vår atmosfär i avsevärd grad beror på mänsklig påverkan. Varmare klimat medför ökad risk för översvämningar, torka, miljökonflikter och klimatmigration. Världens länder har ett stort ansvar att agera för att motverka denna utveckling. Sverige och andra länder har i Parisavtalet lovat att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, men vad betyder det? Vilket ansvar vilar på politiker, företag, civilsamhället och på oss själva?

Vad kan vi lära från Ålands hållbarhetsplanering?

Arrangör: Uppsala universitet
Gå till inspelningen (46 min)
Öarna i Östersjön har många gemensamma utmaningar framför allt havs- och vattenfrågorna. Åland har på många sätt gått före i hållbarhetsarbetet. Vad kan vi lära av varandra och kan vi hitta fler samarbeten? Kan regionala och lokala initiativ leda vägen mot hållbar utveckling?

Kraftfulla tag mot övergödningens drivkrafter

Arrangör: Havsmiljöinstitutet
Gå till inspelningen (50 min)
För att minska klimatförändringarna behöver politiker och myndigheter stödja en omställning av samhället. Flera av de åtgärder som ingår i ett sådant omställningsarbete kan även bidra till att övergödningen i havet minskar. I seminariet diskuterar vi några av de konkreta utmaningar och möjligheter som finns i att samtidigt möta de två miljömålen Minskad klimatpåverkan och Ingen övergödning.

Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen?

Arrangör: SGU
Gå till inspelningen (74 min)
Hälften av Sveriges befolkning bor inom en mil från kusten och de största insjöarna, de områden av landet som kommer att påverkas mest av de pågående klimatförändringarna. Idag är det mycket vi inte vet om förhållandena längs kusterna. Planering inför översvämningar, erosion, inför byggande av hamnar och all annan verksamhet påverkas negativt.

Vattenbrist på Gotland – nya lösningar för att säkra vattentillgången

Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet
Gå till inspelningen (45 min)
I det här seminariet presenteras kompletterande förslag som nu ska testas i en testbädd på södra Gotland (Sudret). Det omfattar utökad insamling och rening av regnvatten, rening av grundvatten och avloppsvatten, grundvattendammar och andra småskaliga och kostnadseffektiva alternativ. I seminariet presenteras även lösningar som utprovas i andra vattenfattiga områden som Mellanöstern och Kalifornien.

Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?

Arrangör: Uppsala universitet
Gå till inspelningen (32 min)
Vi tittar tillbaka på 10 års bevakning av miljön i Östersjön. Vilka förändringar kan vi se över den här tiden och hur ser utvecklingen ut framåt?

Miljöarbete tillsammans – dåtid, nutid och framtid

Arrangör: Naturvårdsverket
Gå till inspelningen (66 min)
Världen första nationella miljömyndighet bildades sommaren 1967 – Statens naturvårdsverk. Sedan dess har Sveriges miljöarbete utvecklats betydligt. Trots många framgångar återstår mycket arbete för att vi ska nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Hur ser framtidens miljöarbete ut? Vilka är aktörerna? Hur går arbetet till?