Inga föreskrifter för att undvika vattenbrist

Havs- och vattenmyndigheten fick i somras ett regeringsuppdrag till följd av de senaste årens problem med vattenbrist i olika delar av Sverige. Uppdraget bestod bland annat av att utreda möjligheten att ta fram föreskrifter för att reglera vattenuttag under perioder med vattenbrist. HaV har nu redogjort för sitt uppdrag till Regeringskansliet och tagit fram rapporten ”Fördelning av vatten i torkans spår”. I sitt arbete med rapporten har HaV kommit fram till att det i nuläget inte finns praktiska förutsättningar att införa generella regler för att begränsa uttag av vatten genom föreskrifter. Fokus bör istället vara förebyggande arbete för att motverka vattenbrist bland annat genom fortsatt kartläggning av tillgängliga vattentillgångar men även effektivisera vattenanvändningen generellt.

Läs mer om HaV:s utredningsarbete här.