Oro kring regeringens utredning om slamspridningsförbud

Efter regeringens beslut tidigare i sommar om att tillsätta en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud för slamspridning ska utformas och hur slammet istället ska hanteras har kritiska röster höjts.

Utredningens anses för snäv och man riskerar en ”svartspridning” av slam på åkrar då det inte finns redovisningskrav på kommunerna att visa var slammet har spridits. Jan Eksvärd kretsloppsexpert på LRF anser att det måste införas ett krav på spårbarhet innan ett förbud kan införas. Miljöministern hävdar att frågan om spårbarhet inryms i utredningen att ta ställning till. Hör bl.a. Jan Eksvärd,LRF intervjuas om slamförbudets risker i Vetenskapsradion här.

Läs även Svenskt vattens artikel om oron kring regeringens utredning om slamförbud som hotar de lokala kretsloppen med återföring av näringsämnen: Regeringens fosforbeslut slår hårt mot lokala hållbara kretslopp.

Läs mer:
Regeringens kommittédirektiv ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam” som ska slutredovisas i september 2019.