SGU ska samla in grundvatteninformation med hjälp av ”crowdsourcing”

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått ett nytt regeringsuppdrag. Uppdraget går ut på att underlätta för olika aktörer att rapportera in grundvatteninformation som t.ex vattentillgång och grundvattennivåer. Information som är viktig inte minst strategiskt ur vattenplaneringssynpunkt och som också blivit extra tydligt i spåren av de senaste somrarnas låga grundvattennivåer och årets torra sommar.

Befintliga databaser/arkiv som Brunnsarkivet, Vattentäktsarkivet och Grundvattenätets databas ska användas i rapporteringen. Uppdraget består av att:

  • möjliggöra för kommuner och fastighetsägare att själva digitalt rapportera in uppgifter om brunnar s.k. crowdsourcing som saknas i Brunnsarkivet och att komplettera databasen med uppgifter som beskriver brunnens användningsområde, kapacitet och uttagsmängd.
  • komplettera Vattentäktsarkivet med uppgifter som kan användas i vattenplaneringen.
  • utveckla Grundvattennätets databas genom att främja frivillig insamling av uppgifter om grundvattnets kvalitet i dialog med brunnsägare och kommuner.

För uppdragets genomförande ska samverkan ske med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk och slutrapportering till Regeringen är satt till 28 februari 2019.

Läs mer om regeringsuppdraget på SGU:s hemsida.