Felkopplade dagvattenledningar ska avslöjas med rök

Genom att leda ner rök i avloppsledningar ska felkopplade dagvattenledningar upptäckas i Östersunds kommun. Metoden är ett steg i kommunens arbete för en väl fungerande dagvattenhantering.

I tätt bebyggda områden är det inte optimalt att dagvatten leds via avloppsledningar till kommunala avloppsreningsverk. Dagvatten bör istället hanteras i separata system. Det händer dock att dagvattenledningar är felaktigt kopplade och därför belastar avloppsreningsverken. Detta kan i sin tur leda till överbelastade reningsverk och att husägare får sina källare översvämmade av smutsigt avloppsvatten vid händelse av kraftiga regn.

Östersunds kommun kartlägger nu felkopplingar runt om i kommunen. Kartläggningen sker med hjälp av att rök leds ned i de kommunala ledningarna för avloppsvatten. Uppblåsbara rörpropprar används för att först täppa igen avloppsledningarna i båda ändarna innan röken leds ned. En eventuell felkoppling hittas då röken kommer upp på fel ställe.

Läs mer om projektet på Östersunds kommuns hemsida.