Emma Sjögren ny expert för va-planering i ”Fråga experten”- vår medlemstjänst

Vi på VA-guiden är mycket glada att förstärka vår expertpanel för va-planeringsfrågor med Emma Sjögren, senior miljö- och hållbarhetskonsult på WSP Environmental.

Emma kommer att besvara frågor om bedömning av behovet av allmän va-försörjning (§ 6), bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och vilka verktyg det finns att använda. Hon svarar även på frågor om GIS-stödet för små avlopp och ansvarsfrågor om spillvattenförsörjning och dagvattenhantering där lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken möts. Tillsammans med två kollegor har hon bland annat utvecklat GIS-stödet för prövning av små avlopp och dels i projektet om registrering av uppgifter om små avlopp. Båda projekten pågick under flera år och finansierades av Havs- och vattenmyndigheten.

Vi ställde några frågor till vår senaste expert om hennes arbete på WSP, vilka frågor som engagerar henne och vilka snabba tips hon har om GIS-stödet.

 Vilka frågor arbetar du med på WSP?
-Jag är särskilt intresserad av vattenfrågor och arbetar sedan 2012 med va-strategiska frågor och prövning av vattenverksamhet på WSP i Karlskrona. Kunderna är uteslutande offentliga aktörer där uppdragen är tvärvetenskapliga med utgångspunkt i miljö, teknik, juridik och organisation. VA-planer och dagvattenstrategier är vanliga uppdrag som jag jobbar med.

Emma, vilken är din bakgrund och vad jobbade du med innan WSP?
-Jag har en magisterexamen i biologi, från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och har tidigare arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Ronneby kommun. I tio års tid jobbade jag med tillsyn och prövning av små avlopp. Jag initierade arbetet med Ronneby kommuns va-plan och deltog i ansökan till UNESCO för bildandet av biosfärområdet Blekinge Arkipelag. En hållbar va-försörjning är en viktig pusselbit för framtiden i Blekinges kust- och skärgård.

Vilka intressanta va-frågor är du involverad i just nu?
-Just nu jobbar jag med åtgärder för att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen för en kommun. Dels ska en ny vattendom för en regleringsdamm ge en klimat- och miljöanpassad vattenhushållning av magasinet till kommunens huvudvattentäkt och dels har en reservvattentäkt tagits fram som inom kort ska prövas i mark- och miljödomstolen. Arbetet har aktualiserats av de senaste årens extremt torra väderlek.

Jag jobbar också med bedömning av behovet av allmän va-försörjning åt några kommuner, samt ansvarsutredningar avseende dagvattenhantering.

Du var ju med och utvecklade GIS-stödet. Vet du hur många kommuner som använder GIS-stödet i sitt dagliga arbete och har du några snabba tips på vad man ska tänka på om man använder GIS-stödet?
-Efter det att GIS-stödet färdigställdes överlämnade vi det i sin helhet till HaV, som i sin tur överlåtit det till länsstyrelserna. Jag (WSP) har därför ingen koll på hur exakt hur mycket det används. Däremot får vi indikationer på att kommuner använder det mer och mer, och att intresset ökar. Jag ska till exempel till Örebro nästa vecka för att presentera det för inspektörerna i Örebro och Värmlands län.

  • Här är Emmas snabba tips att tänka på vad gäller GIS-stödet:
    GIS-stödet är ett stöd till bedömningen av skyddsnivå, inte ett facit! En bedömning i enskilda fallet måste alltid göras.
  • GIS-stödet visar en bedömning av risk för påverkan på recipient och är en sammanvägning av kriterier för hög skyddsnivå, MKN för vatten och retention.
  • Titta på en karta i taget (P, N, HS) och börja uppifrån (karta P1, N1 och HS1). Tänd sedan underliggande kartor för att kunna tolka bedömningen.
  • Här finns två webinarium som kan vara till stöd för att komma igång eller om man kör fast.

Vi hälsar Emma varmt välkommen ännu en gång till VA-guidens expertpanel och hoppas att alla våra medlemmar tar chansen att ställa massor av frågor till vår senaste expert!


För medlemmar:
Expertpanelen för va-planering
Ställ din fråga
Tidigare expertsvar