Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

En vägledning med rekommendationer för hur kommuner kan hantera risken för översvämning till följd av skyfall. Faktabladet beskriver hur skyfallsfrågan kan hanteras i samtliga skeden i planprocessen. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.