Bidragsregn till flera olika projekt för att minska övergödning

21 miljoner delas ut av Havs- och vattenmyndigheten till 11 olika projekt i syfte att öka kunskapen om internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten och om återföring av näringsämnen. Detta som en del i regeringens storsatsning på renare hav. Bidragen går till universitet och högskolor, ideella intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser och satsningen pågår från 2018 till 2020. Mobil fosfor i skärgårdens bottnar, mängder och fördelning, Uppsala universitet och Från Skåne till Norrbotten: Identifiering av sjöar med förhöjd internbelastning, Länsstyrelsen i Örebro är två av de 11 projekten som fått bidraget. För hela projektlistan, läs mer.

Ytterligare 37 miljoner delas ut till 20 st pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i en satsning att utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.  Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Läs mer om de 20 projekten som får bidrag under treårssatsningen här.

Läs mer: Regeringens projekt Rent hav.