Forskningsprojekt om smarta gator

Ett projekt med syftet att ta fram modeller för multifunktionella gator har beviljats 9 miljoner i stöd från Vinnova.

Parterna i projektet är KTH, Chalmers, VTI, Spacecape, Sweco och White som under tre år ska forska om nya modeller för smarta gator. Inom ramen för projektet har man identifierat ett antal utmaningar som i framtiden kommer att kräva nya gatulösningar. En av dessa utmaningar utgörs av klimatförändringar och i form av att gator måste kunna anpassas för varierande och oförutsägbar nederbörd och temperatur. I framtiden förväntas gatorna dessutom även behöva kunna bidra med ekosystemtjänster.

Projektet ska: 

  • Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.
  • Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.
  • Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet.
  • Ta fram en körsimulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg.
  • Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Läs mer på hemsidan för Chalmers Tekniska Högskola


Mer inom samma ämne: 

– Dagvattennytta i befintlig miljö. GrönNano, Sweco (2016)
– Studie om blå-gröna lösningar med förhoppning om förbättrad dagvatten-dialog
– Väg- och däckslitage den största mätbara källan till mikroplaster i Stockholm