Handbok för kommuner som stöd i den strategiska vattenplaneringen

I början av december deltog VA-guiden under en slutpresentation av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Planera och ta in vattenfrågan tidigt i processen ”Rätt från början” blir billigare i slutändan, det är en del av budskapet från handboken som tagits fram i LIFE IP projektet Rich Waters. En annan viktig aspekt i strategisk vattenplanering är att tydliggöra organisationen för vattenfrågorna i kommunen – vem gör vad, helt enkelt. Även erfarenhetsutbyte och goda exempel är viktiga att lyfta fram.

VA-guiden fick en pratstund med Jenny Enberg projektsamordnare för LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen i Stockholm och huvudförfattare till handboken.

Vad är ursprunget till handboken – hur startade allt?

– Arbetet med handboken startade efter en workshop som vi arrangerade i december förra året med kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vi frågade deltagarna vilket stöd de behöver i sin vattenplanering och fick en lista med många olika önskemål, berättar Jenny.

Bland annat efterfrågades stöd för att lösa ansvarsfrågorna, finansiering och prioriteringar. Kommunerna efterfrågade också mallar och checklistor för olika delar av vattenarbetet och behov av erfarenhetsutbyte från kommuner som kommit längre i arbetet. Vi tyckte det var mest resurseffektivt att ta fram en handbok som fokuserade på arbetsprocessen, eftersom många frågor handlade om arbetssätt. Till handboken hör en rad bilagor som ger stöd med mallar och checklistor.

Handboken som inspiration till egen arbetsmodell för kommunen

Handboken är tänkt som stöd för tjänstepersoner vid kommunen. Den kan användas som en inspiration till att hitta en egen arbetsmodell för kommunens vattenplanering.

test

– Handboken beskriver en arbetsmodell som ska inspirera till ett mer strukturerat, målinriktat och sammanhållet vattenarbete. Arbetsmodellen beskrivs i olika steg som kan upprepas vartefter arbetet utvecklas. Det är möjligt att arbeta med flera steg samtidigt eller hoppa över delar som inte passar. De olika bilagorna kan också användas enskilt. Valet är användarens!

Behövs det en särskild handbok om vattenplanering?

Varför behövs det en särskild handbok om vattenplanering, ingår inte vattenplaneringen till viss del i va-planeringskonceptet som t.ex. HaV och Naturvårdsverket redan gett ut en vägledning för?

– Kommunerna har många olika ansvar och krav på att hantera vattenfrågor, där VA-frågan är en av många. Vi tyckte att det saknades en bra beskrivning av hur kommuner kan arbeta på ett sammanhållet sätt med de utmaningar och möjligheter som vattenfrågorna innebär. Handboken är ett försök att samla bästa tillgängliga kunskap om hur kommuner arbetat och skapa ett förslag till en modell som stödjer ett sammanhållet arbetssätt. Det går förstås att använda arbetsmodellen på andra sakområden, eller för delar av vattenplaneringen om man så önskar, eftersom den beskriver ett tankesätt.

Arbete i rekordfart

VA-guiden kan konstatera att arbetet med handboken har gått väldigt snabbt då det påbörjades på allvar i mars 2018. Att man dessutom hållit tidplanen är också imponerande med slutpresentation den 6:e december helt enligt plan.

– Det har verkligen varit ett arbete i expressfart men vi har haft en bra projektplanering där vi arbetat nära kommuner och andra aktörer för att samla in underlag till handboken. Många kommuner har efterfrågat tematiska fördjupningar för exempelvis genomförande av olika åtgärder, eller mallar för exempelvis dagvattenutredningar och det har vi inte hunnit med i denna version.

– Inom Rich Waters-projektet genomförs många olika åtgärder så det finns mer inspiration att hämta där för den som är intresserad. Arbetet har varit intensivt för att möta de behov av stöd som kommunerna uttryckt. Jag tycker ändå vi ska vara nöjda med det vi hunnit leverera under året även om vi ser att det finns utvecklingspotential i både handbok och i bilagor.

Vad händer nu – vad är nästa steg?

– Nästa steg är att samla in synpunkter från de som använt hela eller delar av handboken. Vi vill gärna veta hur arbetsprocessen fungerar så att vid behov kan förbättra innehållet. Handboken ska också bli ett webbverktyg under 2019 och då kommer vi förhoppningsvis att kunna ge fler exempel som passar fler kommuner. Jag träffar gärna kommuner och berättar mer om handboken och hur den kan användas, hälsar Jenny.

Handboken kommer på Vatten Avlopp Kretslopp 2019

Program för VAK 2019 i pdf.

Avslutningsvis är vi på VA-guiden glada att berätta att Jenny Enberg även kommer vara en av föreläsarna på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 i mars på Hotel Tylösand i Halmstad. Vi undrar därför vilka kommer att ha mest nytta av handboken och borde komma på VAK 2019 för att ta del av arbetet med handboken?

– Jag tror att kommuner som börjat arbeta med vattenfrågorna eller som kommit en bit på vägen men kanske tappat lite fart kan ha nytta av mer information om handboken. Jag kommer också att hålla ett webbinarium om handboken den 24 januari för den som inte kan vänta till mars.


Mer om handboken:

Presentationen av handboken från den 6:e december.
– Mer om slutpresentationen på Rich Waters projektwebbsida
– Information om webbinarium för handboken, 24 januari 2019


Handboken:

– Handbok för strategisk kommunal vattenplanering
– Bilaga 1: Checklista
Bilaga 2: Handboken i korthet
– Bilaga 3 a: Lagkrav och riktlinjer – kommer i januari 2019
Bilaga 3 b: Kunskapsunderlag för vattenplanering
Bilaga 4 a: Prioriteringsmatris
Bilaga 4 b: Riskanalys
Bilaga 4 c: Processkartläggning
Bilaga 4 d: Exempel på samhällsekonomiska analysmetoder
Bilaga 4 e: Vattendokument – en översikt över olika typer av vattendokument
Bilaga 4 f: Vattenplan – disposition
Bilaga 4 g: Ta fram en vattenplan
Bilaga 4 h: Lokala åtgärdsprogram – förslag till disposition
Bilaga 5 a: Mall för projektdirektiv
Bilaga 5 b: Mall för projektplan
Bilaga 6: Ordlista