”En möjlighet att uppskatta reningsbehovet med hänsyn till exploateringsgrad och recipientförhållanden”

En ny metod gör det möjligt att beräkna reningsbehov för kommuners detaljplaneområden utifrån en acceptabel föroreningsbelastning med hänsyn till EU:s Vattendirektiv. Thomas Larm: ”Detta är något som efterfrågats under lång tid”.

Thomas Larm, VD för StormTac AB.

Metoden är framtagen av StormTac i samarbete med Järfälla kommun, Göteborgs stad och Ramböll. Den lämpar sig väl att använda i dagvattenutredningar för detaljplaner men kan även användas för åtgärder i befintliga områden. Metoden är implementerad i StormTac Web, ett verktyg som används av kommuner, konsulter, länsstyrelser, byggföretag och högskolor.

Thomas Larm berättar att den nya metoden kan användas för att få fram vilka dimensioneringskrav som ska ställas på reningsåtgärder. Detta är ett steg i arbetet mot att uppnå en acceptabel föroreningsbelastning på recipienten.

– Att dimensionera för en utloppshalt är något man ofta gör, men det är inte tillräckligt när det är mängden förorening som i större grad påverkar halten i recipienten.

Det är inte heller ovanligt att dimensionering av reningsåtgärder sker med utgångspunkt att föroreningsmängden efter exploatering inte ska öka alls. Det kan enligt Thomas dock i vissa fall resultera i orimliga åtgärder.

– Det gäller till exempel när man exploaterar naturmark. Den nya metoden innebär istället att åtgärderna kan fördelas inom recipientens avrinningsområde så de tillsammans ger önskad effekt på recipienten.

Tidigare metoder innebär enligt Thomas även en högre osäkerhet vad gäller att beräkna mängden förorening som behöver avskiljas för att nå önskad effekt i recipienten. Det kan innebära att stora pengar satsas på åtgärder utan att man faktiskt vet vilken effekt de har på själva recipienten.

– Det finns dock alltid osäkerheter, även med den nya metoden, men den ger en ungefärlig storlek på vilka åtgärder som behövs, tillägger Thomas.

Thomas Larm är en av föreläsarna på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 där han kommer att berätta mer om den nya metoden. Han hoppas att fler på så sätt ska få kännedom om att det nu finns ett sätt att uppskatta hur mycket rening som behövs med hänsyn till både exploateringsgrad och recipientförhållanden samt hur den kan tillämpas för detaljplaner och i befintliga områden.

– Vatten Avlopp Kretslopp samlar många viktiga aktörer och är därför ett bra tillfälle att nå ut med metoden till fler och även få in synpunkter både under konferensen och efter användning. På så vis kan den vid behov justeras och förbättras så att den ger rimliga åtgärdsbehov för olika områden och recipienter.

Mer om åtgärdsarbete på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019

Markus Petzén från DHI berättar om hur åtgärdsförslag kan optimeras med hänsyn till både vattenkvalitet och skyfallshantering.

Godecke Blecken från Luleå Tekniska Universitet redogör för en utvärdering av växtbäddars funktion och viken av rätt utformning, installation och underhåll.

Du hittar hela konferensprogrammet här