Treårigt nordiskt forskningsprojekt om små avlopp

Projektet ska undersöka hur väl de små avloppssystemen fungerar, vilken miljöpåverkan de har, hur reningen kan förbättras och vilka alternativa system som kan tänkas användas.

Projektet kommer bland annat att innehålla:

  • Provtagning av anläggningar i Sverige och Finland.
  • Studier av reningskapaciteten av små anläggningar som utsätts för stora variationer i belastningen, t.ex. turistcenter.
  • Bedömning av anläggningarnas miljöpåverkan och transporten av föroreningar genom uppföljning av mark- och vattenkvalitet.
  • Studera hur tillsatser av vissa mikroorganismer kan förstärka och optimera reningsprocessen (bioaugmentation). Detta testas i laboratorieskala för tillämpning i små avloppsanläggningar.
  • Utreda och diskutera innovativa lösningar för resursåtervinning med fokus på energi och näringsämnen och en möjlig återföring av näringsämnen i den nordiska regionen.
  • Beskrivning och jämförelser mellan de tre ländernas strategier när det gäller tillstånd, tillsyn och funktionskontroll.
  • Samt utbyte av erfarenheter och kunskap mellan de nordiska länderna genom samarbete med olika aktörer.

ON-SITE Small-scale wastewater treatment systems (2019-2021)

– governance, efficiency, resources recovery, environment contamination risks and innovative solutions for processes optimization.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten. Utförare och projektpartners är Luleå Tekniska Högskola (LTU), Oulu universitet och Finlands miljöcentral SYKE.

LTU söker en blivande doktorand för provtagning och studier i projektet. Till platsannonsen

 


Relaterat