Va-kommunikation är viktig i Ljungby kommun

Information och kommunikation är en viktig framgångsfaktor för att få fram budskapet. När Ljungby kommun bjöd in till öppet hus i slutet av januari kom drygt 300 besökare för att höra om kommunens planer för va-utbyggnad.

Åke Aringer, projektledare på tekniska förvaltningen Ljungby kommun.

Projektledare för va-utbyggnaden, Åke Aringer på tekniska förvaltningen i Ljungby kommun har berättat lite närmre för VA-guiden om kommunens utbyggnadsprojekt för vatten och avlopp och vikten av att informera.

Varför behövs det en va-utbyggnad med överföringsledning mellan Ljungby och Bollstad?
– Kommunen har två vattentäkter och tre äldre avloppsanläggningar i Bolmstad och Bollstad som faller för åldersstrecket samt nya krav. De ska därför avvecklas och ersättas av en överföringsledning som kopplar ihop dem med Ljungby vattenverk och Ljungby avloppsreningsanläggning. Längs med ledningen skapar vi fyra nya verksamhetsområden för att sanera och trygga den långsiktiga VA-lösningen. Dessutom kommer sjön Bolmen att bli vattenskyddsområde om något år med åtföljande restriktioner. Bolmen är ju vattentäkt för Sydvatten och stora delar av Skåne. Ljungby kommun vill också möjliggöra en utveckling av området ”Bolmens Östra Strand” för vilket en ordnad framtidssäker VA-lösning är en förutsättning

Ni hade ett mycket välbesökt Öppet hus med runt 300 besökare som fick höra om kommunens planer på va-utbyggnad.
– Ja, vi öppnade vårt Öppet Hus kl 14.00 och höll på till 21.00. Vi hade presentation av ritningar, underlag m.m. för byggande av överföringsledning och bildandet av fyra nya verksamhetsområden samt en gång- och cykelväg. Ett 15-tal personer från VA-avdelningen, miljö- och byggförvaltningen samt Trafikverket och Sweco var på plats för att besvara allmänhetens frågor och presentera materialet. Vi hade också under dagen och kvällen två större separata presentationer om överföringsledningen och dess konsekvenser, med möjlighet att efteråt ställa frågor till en panel.

Många berörda och flera frågor blev det
Projektet berör ca 250 abonnenter inom befintligt verksamhetsområde och ca 300 nya abonnenter i de fyra nya verksamhetsområdena som planeras. Kommunen räknar också med att ca 40-60 abonnenter som hamnar utanför verksamhetsområde, kommer att vilja ansluta sig med avtal. Exakt antal vet man inte förrän alla potentiella avtalskunder har anmält sitt intresse.

Åke Aringer konstaterar att de flesta frågorna på mötet handlade om vad det kommer att kosta, vad man ska göra om man bor utanför eller innanför verksamhetsområdet och när blir man ansluten och hur ser tidplanen ut?

Ni har ju tagit fram särskild information om utbyggnadsprojektet på er hemsida, håller Öppet hus för allmänheten och planerar även att delta på informationsmöten i mindre format i vår och sommar om det efterfrågas. Har ni haft en särskild informationsstrategi för det här projektet eller jobbar ni alltid på det här sättet i er planering?
– Vi har tidigare fått en del kritik för att informera för lite. Tidigt i höstas bestämde vi oss i projektet för att öka och förtydliga vår information i dessa frågor. Därav har vi nu en utökad kommunikation och presentation till våra medborgare. Det har fallit så väl ut att vi bestämt oss för att arbeta på samma sätt med en del kommande projekt inom tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen.

Den feedback ni fått kring projektet och på Öppet hus är merparten positiv. Är det den tydliga information som nu ger utslag?
– Ja den helt klart övervägande delen är mycket positiv och det hänger tydligt samman med att vi förmedlar en tydlig, faktabaserad, väsentlig och lättförståelig information. Det ger kommuninvånarna möjlighet att själva bilda sig en uppfattning och att ta ställning i denna typ av komplicerade frågor.

Karta över va-utbyggnaden med den planerade överföringsledningen Ljungby-Bollstad, etapp 1 Ljungby-Mjälen och etapp 2 Mjälen-Bollstad.

Ni har även en uttalad positiv strategi för att hantera frågan om anslutningar utanför blivande verksamhetsområde. Hur har ni tänkt kring det?
– Att vi har en 20 km lång överföringsledning som bitvis kommer att gå fram genom mera tätbefolkade områden är en tillgång för kommunen. Vi vill möjliggöra för dem som bor utanför verksamhetsområdena att ansluta sig om de bor på rimliga avstånd från ledningen. De kan slå sig samman med sina grannar och tillsammans tittar vi på hur vi kan lösa deras gemensamma anslutning. De får själva stå för grävning och rörledningar fram till sin gemensamma förbindelsepunkt på överföringsledningen, men vi ska på alla sätt hjälpa dem att bli anslutna. Det måste dock vara tekniskt och ekonomiskt rimligt. Vi har redan inom en vecka fått ett 20-tal förfrågningar från intresserade fastighetsägare utanför verksamhetsområdena.

Åke avslutar med att berätta att kommunen räknar med att få genomföra flera informationsträffar i vår och sommar men i mindre format än Öppet hus när föreningar, samfälligheter och olika byar vill höra mer om planerna lokalt på plats.

Läs mer: Projektet om va-utbyggnad på Ljungbys kommuns hemsida


Relaterat:

Vad är va-kommunikation?
VA-guidens kommunexempel med fördjupande intervju om va-planering i Ljungby Kommun, 2013
Ljungby kommun, va-planering 2013

DELA