Kalibers granskning av dricksvattenskydd – del 1

Omkring 30 % av de ca 1900 allmänna vattentäkterna i Sverige är utan vattenskydd. Det rapporterar radioprogrammet Kaliber om enligt den nationella undersökning man genomfört.

I enkäten som gjordes har de 222 kommunerna som svarat uppgett att nästan hälften av de vattentäkter som saknar skydd också är avgörande för den kommunala vattenförsörjningen i kommunen. Till exempel är sjön Bolmen som förser en halv miljon människor med dricksvatten i Skåneregionen helt utan dricksvattenskydd i dagsläget, även om man nu jobbar med att ta fram föreskrifter.

Idag finns inget lagkrav att allmänna vattentäkter ska ha ett vattenskyddsområde även om det finns starka rekommendationer för införande av skydd. Ett lagkrav på skydd skulle innebära att frågan prioriteras. I tidningen Cirkulations rapportering om vattenskyddsområden kan man läsa om att bildandet av skyddsområden för dricksvatten också tar tid.

Av de vattentäkter som har dricksvattenskydd är det också många som har gamla skyddsföreskrifter vilket också är en risk då mycket har hänt på regelsidan sedan skyddsområdet infördes och det t ex kan ha tillkommit ny markanvändning och ny teknik, som gör att det kan behöva reglera andra saker än man gjorde för längre tillbaka i tiden. Kaliber har intervjuat Pär Dalhielm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten som tycker att det borde vara ett lagkrav att alla allmänna vattentäkter har ett vattenskyddsområde, vilket även föreslås i dricksvattenutredningens betänkande, En tryggare vattenförsörjning (SOU 2016:32).

Dricksvattenfrågan har uppmärksammats på olika sätt de senaste åren och hoten är många, både frågan om vattenbrist med omfattande bevattningsförbud som följd men även ur föroreningssynpunkt med t ex PFAS-larm i dricksvattentäkter som i Uppsala och Kallinge där man till och med varit tvungen att stänga vattentäkter pga höga PFAS-halter.

Vattenbristfrågan är reell och flera kommuner har eller beräknar införa bevattningsförbud under 2019. På Gotland infördes t ex bevattningsförbud nu den 1 april och man har flera åtgärder att ta till för att minska vattenförbrukningen dels genom olika informationskampanjer men även om det skulle behövas trycksänkningar som gör att det tar mycket längre tid att få ut vatten ur kranen, allt för att värna om det viktiga dricksvattnet.

Lyssna till hela inslaget på Sveriges radios hemsida.


Relaterat