Vattenbristen på Gotland föder innovativa lösningar

Det har väl inte undgått någon att dricksvattensituationen på Gotland periodvis är mycket ansträngd och de senaste somrarna med torka och vattenbrist har lett till begränsningar vad gäller dricksvattenanvändningen? I år kom bevattningsförbudet på ön redan den 1 april och prognoserna är inte goda för sommarperioden.

Mikael Tiouls, VA-utvecklare på Region Gotland.

Många bäckar små på Gotland

Region Gotland har länge arbetat, strategiskt med att få till en robust försörjning av dricksvatten där ”Många bäckar små” är ett mycket träffsäkert uttryck för det utvecklingsarbete som bedrivs kring VA-frågorna. Uttrycket passar även in i vardagsarbetet för VA-utvecklare Mikael Tiouls på Region Gotland vilket märks när VA-guiden får tag i honom några minuter för sent till vårt avtalade möte. Arbetet som VA-utvecklare på Gotland innebär involvering i många olika projekt. Bara fem minuter innan vår avtalade tid berättar Mikael att han hade huvudet nerstoppat i en dricksvattenbrunn som man under 90-talet tagit ur drift men som VA-avdelningen nu håller på att förbereda inför provpumpning för att återinstallera på det kommunala dricksvattennätet. Det är bara ett av de många projekt som VA-avdelningen driver för att säkerställa en robust dricksvattensituationen på ön.

VA-utvecklare = Mångsysslare

På Mikaels bord ligger många uppdrag alltifrån generella vattenfrågor där han kan få svara på remisser, strategiska va-planeringsfrågor till att handfast vara med i olika projekt och hitta lösningar. Just va-planeringsfrågorna är mycket viktiga på Gotland, att få till långsiktigt hållbara lösningar är avgörande för samhällsutvecklingen och att kunna bo på ön. Mikael berättar lite om den va-plan som Region Gotland tagit fram för åren 2018-2030 och som har beslutats av Region Gotlands tekniska nämnd i november 2018. I arbetet med va-planen har man haft ett förvaltningsövergripande arbete men även extern konsulthjälp. Va-planen utgörs av sju olika delplaner:

  1. VA-utbyggnadsplan
  2. Vattenskyddsplan
  3. Plan för enskild VA-försörjning
  4. Drift-, underhåll- och förnyelseplan
  5. Dagvattenplan
  6. Innovationsplan
  7. Brand- och släckvattenplan

I innovationsplanen finns de projekt som ligger längst fram i Region Gotlands utvecklingsarbete. Utvecklingsfrågorna finns även med i många av de andra delplanerna i VA-planen men det är innovationsplanen som Mikael och hans kollegor till stora delar ansvarar för att driva igenom och där alla nya spännande projekt vanligtvis landar.

Projekten på Storsudret

1

På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 fick vi till exempel höra om de sex olika projekten som man har på Storsudret som handlar om hushållning med grundvatten, regnvatten och avloppsvatten. Projekten syftar till att både spara och skapa dricksvatten. Detta genom att få fram infrastruktur för online mätningar av yt- och grundvatten och styrningar av vattenflöden, bygga dammar och infiltrationsanläggningar, klimatneutral vattenrening, återvinning av avloppsvatten med en testanläggning för att testa ny reningsteknik, samt hitta och bygga grundvattendammar.

”Lyckas vi på Storsudret så lyckas vi överallt”

Det konstaterar Mikael Tiouls när han berättar om alla projekt som drivs på Storsudret och hur de också då i förlängningen kan vara applicerbara på övriga delar av Gotland. Att få till ett helhetstänk med innovativa sätt att behålla vatten i markerna för att i slutändan skapa dricksvatten är centralt men också att också sprida riskerna. Man kan t ex inte bara förlita sig på avsaltning av havsvatten menar Mikael utan man behöver ha flera olika sätt att säkerställa dricksvattenfrågan på Gotland, att sprida riskerna helt enkelt.

Två rör ut i Visborgsområdet

Ett annat spännande projekt i syfte att spara vatten är principbeslutet att ställa krav på dubbla avloppsledningar ut vid utbyggnad av VA-systemet i Visborgsområdet som är ett stort nytt exploateringsprojekt i södra delen av Visby. Det är Lars Westerlund, en kollega till Mikael Tiouls som är projektledare för va-systemfrågorna i Visborgsområdet men då VA-avdelningen är liten är man som VA-utvecklare involverad i de flesta projekten som avdelningen driver, även va-utbyggnadskraven i Visborgsområdet berättar Mikael Tiouls.

Projektet innebär att man ställer krav på en ledning för BDT-vatten och en ledning för WC-vatten där systemet för WC-vatten är tänkt att utföras med vakuumsystem. Modellen är hämtad delvis från projektet H+ i Helsingborg men med undantaget för att det inte kommer finnas matavfallskvarnar då man på Gotland idag har en väl fungerande insamling av matavfall för tillverkning av biogas. Man har bedömt att dela upp de olika avloppsfraktionerna med två ledningar ut skulle kunna leda till en minskad vattenförbrukningen med ca 20 %. Lösningen öppnar upp för möjligheten att omhänderta och processa BDT-vatten respektive WC-avlopp för sig i framtiden även om lösningen kommer att kräva investeringar vid reningsverket då det inte finns system idag för att ta emot de uppdelade fraktionerna så måste man börja någonstans, det är tanken.

Tvådelat dagvattensystem i nytt bostadsområde

Det finns gott om exempel på ”Många bäckar små” och projekt med vattenbesparingsåtgärder som Mikael är involverad i. Ta exemplet med ett nytt bostadsområde i Visby vattenskyddsområde, där det är tänkt att 38 st nya villor ska byggas, där planerar man nu en lösning med tvådelat dagvattensystem. Reglerna för vattenskyddsområdet säger att dagvatten ska fördröjas, renas och ledas till allmänna nätet men efter samråd och dialog med både länsstyrelsen och miljö- och hälsa på region Gotland har man nu fått till en lösning där takvatten ska avledas separat för att användas till att infiltreras till grundvattnet igen. Vatten från övriga hårdgjorda ytor ska däremot ledas till det allmänna nätet enligt beskrivningen ovan. Projektet med att ta till vara på takvattnet skulle innebära ca 8 % återföring av vatten i området, vilket är välkommet.

Inget ska förfaras – helhetstänk för vattenbesparingsåtgärder

Ett talande exempel på Region Gotlands arbete med dricksvattenfrågorna är att återgå till det inledande ämnet, provpumpning av dricksvattentäkter. Just provpumpningarna som Mikael berättade om i början av vårt samtal visar på ett helhetstänk för Gotlands innovativa vattenbesparingsarbete. Vad gäller provpumpningarna i försök att hitta nya dricksvattentäkter så försöker man även ta tillvara på det vatten som pumpas upp. I de fall region Gotland inte kunnat ta tillvara på provpumpningsvattnet själva har man bl a erbjudit djurägare att nyttja pumpvattnet men också idrottsklubbar har fått erbjudandet att använda vattnet till bevattning av fotbollsplaner istället för att bara släppa ut det.

Region Gotlands dricksvattenarbete summeras utmärkt av VA-utvecklare Mikael Tiouls både med det välanvända uttrycket ”Många bäckar små” men även med inställningen att inget ska förfaras.


Relaterat