Blågröna lösningar i Sofielund

En illustration från rapporten Blågröna lösningar i Sofielund - klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer. Lunds universitet, 2018.

I ett projekt i södra Malmö har forskare vid Lunds Universitet intervjuat små och stora fastighetsägare för att fånga deras syn på klimatanpassning och möjligheter att skapa blågröna lösningar.

Blågröna lösningar i Sofielund, hade kanske kunnat vara titeln på Björn Ranelids senaste roman. Istället är det namnet på en rapport där stora och små fastighetsägare i Sofielund, en stadsdel som drabbades hårt av skyfallet 2014, fått säga sitt synen på klimatanpassning och möjligheter att skapa blågröna lösningar.

Intervjuer och principer blir till vision

Rapporten är framtagen av forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds Universitet, som närmare undersökt hur framtidens ökande mängd regn kan tas om hand med hjälp av att implementera ovanjordiska blågröna lösningar. Utifrån intervjuerna med fastighetsägarna har forskarna, i samarbete med landskapsarkitekter, identifierat tio blågröna principlösningar.

Med utgångspunkt i intervjuer och principlösningar har man sedan utvecklat sex visionsbilder för att illustrera hur olika platser i Sofielund skulle kunna se ut med blågröna lösningar.

Många bäckar små

Rapporten är intressant ur flera aspekter. För det första fokuserar författarna på blågröna lösningar i befintlig miljö. När dagvatten- och skyfallshantering diskuteras ligger fokus inte sällan på ny bebyggelse. Författarna betonar svårigheten med att anlägga lösningar i ett befintligt område med redan begränsat utrymme, men trycker samtidigt på de många fördelar som blågröna lösningar medför. Det handlar dels om att minska belastningen på ett ledningsystem med underkapacitet, dels göra staden grönar med fler platser för rekreation och avkoppling. En slutsats från rapporten är att varje liten blågrön lösning ska ses som ett litet bidrag till stadsdelens totala dagvatten- och skyfallshantering.

För det andra utgår de framtagna visionerna från intervjuer med fastighetsägare. Medvetenheten hos dessa fastighetsägare är sannolikt större än andra till följd av erfarenheterna från 2014. Intervjuerna visar bl a på fastighetsägare som själva tagit initivativ till olika lösningar, bl a installation av backventiler samt förändringar av stuprör för att få ut vattnet på gräsmattan istället för på asfalt. På det hela taget uttrycker de intervjuade fastighetsägarna sig positivt till ett samarbete mellan dem och kommunen vad gäller dagvatten- och skyfallshantering men upplever sig sakna ett forum för ett sådant samarbete.

Ladda ner rapporten i sin helhet nedan.

Fullständig referens: Olsson A. J., Hanson H. (2018) Blågröna lösningar i Sofielund – Klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer. Centrum för miljö och klimatforskning, Lunds universitet


Relaterat

Studie om blå-gröna lösningar med förhoppning om förbättrad dagvatten-dialog
Utvärdering av dagvattensystemets hållbarhet i Augustenborg. Tidskriften Vatten 2014
Skyfallen i Malmö 2014, skillnader mellan områden i staden. Rörnät och Klimat 2015

DELA