Nyfiken på Jönköpings VA-plan?

Nu finns Jönköpings kommuns långsiktiga VA-plan ute på remiss. Tycka till kan man göra fram till den 20 december. 

Med ett sedvanligt förvaltningsövergripande arbete, den här gången mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten har Jönköpings kommun tagit fram ett förslag till VA-plan. Till VA-planen finns även en åtgärdslista som tydligt talar om när identifierade åtgärder ska vara genomförda.

I arbetet med VA-planen har man utgått från Havs- och Vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering från 2014. VA-planens inriktning är tydlig med fokus på långsiktighet:

”Vatten- och avloppsplanen innehåller vision, strategier och åtgärder med sikte på år 2030.”

Till arbetet med VA-planen som består av fem delplaner har även en Nulägesbeskrivning för vatten och avlopp tagits fram som underlag till VA-planen. Tre av delplanerna har arbetats fram parallellt med huvuddokumentet:

  1. Utbyggnadsplan för vatten och avlopp
  2. Plan för enskilt vatten och avlopp
  3. Dagvattenplan

De två ytterligare delplanerna;Vattenförsörjningsplan och Förnyelsestrategi ledningsnät har tagits fram tidigare. Delplanerna berör så pass viktiga delar i kommunens VA-arbete så att de har de lagts ihop under VA-planen tillsammans med de nya delplanerna.

VA-planen på Vatten Avlopp Kretslopp 2020
VA-guiden kan glatt konstatera att som deltagare på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2020 så kommer man med all säkerhet att få höra mer om Jönköpings gedigna va-planeringsarbete, detta då Jönköpings kommun är med och arrangerar 2020-års konferens. Läs mer om Vatten Avlopp Kretslopp 2020.


De olika dokumenten i remissförslaget till VA-plan för Jönköpings kommun: