Småskaliga avsaltningsanläggningar studeras i länsprojekt

Projektet handlar om att sammanställa existerande kunskap för att fylla det behov av fakta som finns kring småskaliga avsaltningsanläggningar. En viktig målgrupp är kommunala handläggare inom miljö, bygglov och samhällsplanerare. 

Dessutom avser projektet popularisera och sprida denna kunskap till andra målgrupper som fastighetsägare, exploatörer och andra byggaktörer. Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen i Stockholm och beräknas vara klart till hösten 2020.

VA-guiden ställde ett par frågor till Klaudia Bujak, KTH-student som driver projektet hos Ecoloop. Hör gärna av dig till VA-guiden eller till Klaudia direkt om du är intresserad av dessa frågor. Projektet söker kontakter för intervjuer och studiebesök. Om du till exempel har frågeställningar som du tycker att projektet borde belysa är det klokt att kontakta Klaudia, eller Stefan Engblom vid Ecoloop om du vill veta mer om projektet, 070-650 23 60.

Varför behövs det här projektet?

– I dagsläget aktualiseras avsaltning av havsvatten som en möjlig lösning för dricksvattenförsörjningen och antalet småskaliga avsaltningsanläggningar ökar i Sverige. Trots den ökade användningen av avsaltning är antalet befintliga småskaliga avsaltningsanläggningar som finns okänt. Det är av stort intresse att få en bättre bild av dessa anläggningar som är i drift idag i syfte att undersöka de möjligheter och de risker som en ökad användning av avsaltningsanläggningar kan medföra. Det krävs kunskapshöjande insatser för att möjliggöra välgrundade beslut kring vattenhantering i Sverige.

Min förhoppning är att denna studie kan utföra ett underlag för både tekniska, ekonomiska och organisatoriska förbättringar samt kunskapsökning kring hantering av avsaltningsfrågor hos kommunernas miljökontor och bygglov.

Vad gör du just nu i projektet? Och vad händer härnäst?

– Just nu jobbar jag med en teknisk beskrivning av avsaltningsmetoder som tillämpas runt om i världen, med fokus på Sverige. Tanken är att sammanställa befintlig kunskap om små avsaltningsanläggningar och även ta fram exempel på några anläggningar som tillämpar dessa tekniker. Nästa steg är att undersöka och beskriva prestanda och kostnader för olika tekniska lösningar och produkter för avsaltning med syfte att skapa en övergripande marknadsgenomgång över de olika tillverkare som säljer anläggningar.

Berätta lite om sig själv och hur det kommer sig att du arbetar med detta projekt?

– Jag läser just nu master inom kemiteknik för energi och miljö vd KTH. Jag har alltid varit väldigt intresserad av miljölösningar och möjligheter till förbättring av befintliga tekniker och därför valet av mitt masterprogram har varit en självklarhet.

Jag skrev mitt kandidatarbete på Ecoloop våren 2018. Arbetet handlade då om analyser av mikroplaster i vatten- och sedimentmiljöer. Ecoloop är ett fantastiskt företag med spetskompetens och tydlig målsättning. Jag kände att jag utvecklades väldigt mycket under tiden jag fick jobba hos Ecoloop och att komma tillbaka för att skriva mitt masterexamensarbete var ett självklart val.

Eftersom jag har ett stort intresse för vattenfrågor fick jag möjligheten att jobba med avsaltningstekniker under handledning av Stefan Engblom.

Har du några frågor eller medskick till landets miljökontor?

– För att denna kartläggning ska bli så bra som möjligt vill vi intervjua olika aktörer. Därför behöver vi komma i kontakt med verksamhetsutövare, teknikleverantörer, entreprenörer samt kommuntjänstemän från miljö- och bygglov hos kommuner som på olika sätt hanterar frågor gällande avsaltningsanläggningar. På så sätt kan kunskapsbehovet identifieras och fyllas.

Utdrag ur projektbeskrivningen

​Projektbeskrivningen ger en bra introduktion till ämnet.
Småskaliga avsaltningsanläggningar för dricksvatten – kunskapsöversikt och exempelanläggningar

Händelser i projektet

Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter:

  1. Sammanställning befintlig kunskap om små avsaltningsanläggningar
  2. Exempelsamling – avsaltningsanläggningar i drift i olika skalor och för olika behov
  3. Intervjuer med verksamhetsutövare, teknikleverantörer, entreprenörer samt kommunhandläggare i samband med exempelsamlingen för att dokumentera erfarenheter
  4. Workshop – diskussion kring resultat och slutsatser.
  5. Rapport och publicering via vaguiden.se och avloppsguiden.se

Exempel på frågeställningar i projektet

”Idag saknas övergripande kunskap om vattentillgång och kvalitet om enskilda dricksvattentäkter. Särskilt problematiskt blir detta i kust- och skärgårdsområden samt där det finns så kallat relikt havsvatten i grundvattenmagasinen.”

Exempel på frågeställningar:

  • Med vilka skäl kan ett bygglov som bygger sin dricksvattenförsörjning på avsaltning avslås?
  • Kan den kommunala myndigheten verka för att säkerställa den långsiktiga kvantiteten och kvaliteten på dricksvattnet i dessa fall?
  • Vilka konsekvenser får ett bygglov baserat på avsaltning som dricksvattenförsörjning för de boende respektive kommunen över tiden?
  • Är det lämpligt att med avsaltning som teknik i liten eller större skala exploatera områden i kust och skärgård där vattensituationen är problematisk?

Behov av ett gemensamt kunskapsunderlag

Frågor som rör små avlopp och enskilt dricksvatten hanteras ofta av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som kommer i kontakt med enskilda brunnsägare vid tillsyn av små avlopp. Det är också dessa som får svara på remisser angående vattentillgång i samband med bygglovsansökningar. Tidigare arbete kring avsaltning för små anläggningar har bedrivits på initiativ av enskilda myndighetspersoner men i takt med att dessa slutar försvinner också den djupare kunskapen om dessa tekniklösningar.

När det samtidigt inte är tydliggjort att kommunerna ska eller kan bedriva tillsyn på småskaliga dricksvattenanläggningar, < 10 m3/dygn eller dimensionerade för < 50 pe saknas idag personer och aktörer som kontinuerligt arbetar med frågan.

För att miljökontoren ska kunna bedriva tillsyn och hantera frågor och handlägga ärenden om avsaltning behövs mer kunskap. I väntan på att former och vägledning utvecklas som leder till en fungerande tillsyn på småskaliga avsaltnings- och andra dricksvattenanläggningar kan projekt som detta ha stor betydelse.

VA-guiden stöttar projektet

Planen är att publicera resultat från projektet på avloppsguiden.se för husägare. Underlag och projektrapport med mera kommer att finns hos vaguiden.se inom va-planering. Vi räknar med att återkomma med frågor till intresserade handläggare och rapporter från projektet.