Vilka krav på dagvatten kan ställas via markanvisningsavtal?

Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, besvarar fyra delfrågor om möjligheterna att ställa krav på fördröjning via markanvisningsavtal, bl a vad gäller nivån på fördröjning och vad som händer om den hårdgjorda ytan ökar i efterhand. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

 1. Hej!
  Stämmer det verkligen att ”Det är OK att avtala om att exploatören ska inrätta det allmänna dagvattennätet, lägga ledningar etc och att exploatören i gengäld slipper anläggningsavgift etc.”, som det anges i svaret på frågan nummer 1? i mina ögon ser det ut som att experten påstår att kommunen kan avtala bort LAV.
  Med vänlig hälsning
  Oksana

 2. Experten svarar:

  Som jag har förstått det kan man reglera sådan frågor i ett markanvisningsavtal eller ett exploateringsavtal. Det handlar alltså om att exploatören för ett visst begränsat område i samband med att denna bygger hus och anlägger vägar (dvs genomför en detaljplan) ”passar på” att inrätta det allmänna nätet i området. Jag antar att man gör det mest av praktiska skäl, och att va-huvudmannen helt bestämmer teknik, dimensionering etc. Då kommer va-nätet att byggas ut successivt som området byggs ut. Eftersom det är va-kollektivet som ska betala för inrättande av det allmänna nätet (och inte enskilda fastighetsägare) kan man kvitta byggherrens kostnader för arbetet med anläggningsavgiften.

  Frågan om förutsättningarna för exploateringsavtal regleras numera i 6 kap. 39-42 §§ PBL.

  6:40 PBL: Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. – Jonas Christensen, 2021-11-19